Skocz do zawartości
 • UK Infantry Battalion 1938-1945r.

     (0 opinii)

  Rizzet

  Infantry Battalion, 1938-1945r.

   

  Struktury przedstawione poniżej oparte są na oficjalnych W.E. z lat 1938-1945. Należy pamiętać że z powodu niedoborów kadrowych, strat czy ogólnego chaosu nie miały one stuprocentowego przełożenia na rzeczywistą organizację aktywnych w tym czasie jednostek zarówno pod względem stanu osobowego jak i sprzętu.

   

   

  1. Wprowadzenie

   

  Wielka Brytania przystąpiła do wojny 3. Września 1939r. z 27 dywizjami piechoty (w tym 4 zmotoryzowanymi). Czujący się pewnie po zwycięstwie w Wielkiej Wojnie brytyjczycy wprowadzili przez dwadzieścia lat stosunkowo mało zmian w strukturze oraz wyposażeniu swoich sił. Nowości, takie jak Bren Carrier zaczęły pojawiać się dopiero w drugiej połowie lat '30. Wysłane do obrony Francji siły miały istotne braki w wyposażeniu względem tego, co teoretycznie powinne posiadać, oprócz tego część Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego składająca się z jednostek Armii Terytorialnej została zmobilizowana na szybko i była w znacznej części niedoświadczona. Kolejnym problemem (wynikającym po części z błędnych założeń opierających się na prowadzeniu wojny pozycyjnej a po części z niedoboru sprzętu) była niewystarczająca ilość środków transportu.

   

  Po upadku Francji oraz ewakuacji Korpusu Brytyjskiego w Czerwcu 1940r. uznano, że konieczne jest wprowadzenie udoskonaleń organizacyjnych (stąd uaktualnienia W.E. z 1940- a następnie 1941r.) które dalej zmodyfikowano na potrzeby działań w Afryce i na Bliskim Wschodzie w 1942r. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zmiany organizacyjne z Kwietnia i Listopada 1942r. nie dotyczyły jednostek w innych teatrach działań i wynikały bardziej ze specyfiki terenu oraz kompozycji działających w nim sił nieprzyjaciela bardzo powszechnie używającego pojazdów opancerzonych niż jakiegokolwiek innego powodu. W 1943r. wprowadzono kolejne poprawki do struktury i wyposażenia batalionu wydzielając jednostki wsparcia z HQ Company i tworząc osobną Support Company oraz powiększając ilość przydzielonych pojazdów i zastępując karabin przeciwpancerny Boys efektywniejszym granatnikiem PIAT (skrót od nazwy Projector, Infantry, Anti-Tank).

   

  W ciągu wojny w ramach British Army istniały w sumie 43 dywizje piechoty (nie licząc pięciu tzw. African Divisions) które brały udział w walkach w Europie, Afryce i Azji.

   

  dunkirk-color-sanna-dullaway-1.jpg.52d1081d902f351843904e4b8a63ae17.jpg

  Żołnierze 2nd Bn, Royal Ulster Rifles Regt. podczas ewakuacji spod Dunkierki, Czerwiec 1940r. Francja

  (fot. Getty Images, kol. -autor nieznany-)

   

  2. Jak funkcjonuje Infantry Battalion?

   

  Rola

   

  Brytyjska doktryna zakładała użycie piechoty do przejmowania oraz obrony kluczowych elementów terenu takich jak wzgórza, miasta czy przeprawy a następnie wykonanie przełamania lub manewrów oskrzydlających przy użyciu innych sił (siły pancerne, kawaleria). Z biegiem wojny wiele konceptów (m.in. główne i pomocnicze natarcie, przewaga ogniowa, tworzenie tymczasowych zespołów szturmowych) zostało zaczerpniętych od armii niemieckiej a następnie, po modyfikacjach wprowadzonych w armii brytyjskiej. W przeciwieństwie do Wehrmachtu czy US Army aż do późnej fazy wojny  nie istniał sformalizowany koncept tworzenia zespołów bojowych. Przykładowa Brigade Combat Group składała się z trzech batalionów piechoty, pułku pancernego, szwadronu rozpoznania, trzech baterii artylerii, kompanii wsparcia oraz mniejszych elementów inżynieryjnych, przeciwpancernych i przeciwlotniczych.  Na poziomie brygady i wyższym wydzielano pomocnicze (mające na celu zmuszenie przeciwnika do podzielenia sił) oraz główne (mające na celu wykonanie rozsrzygającego uderzenia) natarcie. 

   

  Atak na poziomie batalionu przebiegał w raczej nieskomplikowany sposób, z rozłożonymi szeroko czterema kompaniami nacierającymi w kierunku wroga przy wsparciu ogniowym moździerzy i Bren Carrierów służących jako mobilne platformy dla broni wsparcia. Czasami przy użyciu jednej kompanii przeprowadzano również natarcie pomocnicze mające na celu zmuszenie przeciwnika do rozdzielenia sił. 

   

  Na poziomie kompanii i plutonu przemieszczano się w formacji którą dzisiaj określilibyśmy jako travelling overwatch z jednym elementem wysuniętym do przodu. W przypadku nawiązania kontaktu ogniowego dwa pozostałe elementy, niezajęte walką mogły wówczas zająć najkorzystniejsze pozycje do odparcia wroga. Głównymi środkami ogniowymi każdego Rifle Platoon był jeden dwucalowy moździerz (w Platoon HQ) oraz trzy karabiny maszynowe Bren (po jednym na Rifle Section). W Afryce i na Bliskim Wschodzie zdecydowano się na przerzucenie moździerzy na szczebel Company HQ oraz wyposażenie sekcji w granatniki nasadkowe.

   

  W porównaniu do swoich zagranicznych odpowiedników brytyjski Infantry Battalion był dużo słabiej przygotowany do prowadzenia obrony. Z uwagi na brak własnych ciężkich karabinów maszynowych bataliony musiały polegać na podpinanych pod nie dedykowanych kompaniach Machine Gun Battalion. Wprowadzony w 1942r. pluton przeciwpancerny znacznie polepszył zdolność batalionu do radzenia sobie z opancerzonymi pojazdami.

   

  Stopnie

   

  W kolejności od najstarszego do najmłodszego stopniem wraz z polskimi odpowiednikami (z uwzględnieniem jedynie stopni spotykanych na poziomie batalionu):

   

  Officers

  LtCol. Lieutenant-Colonel - podpułkownik

  Maj. Major - major

  Cpt. Captain - kapitan

  Subalterns

  1Lt. 1st Lieutenant - porucznik

  2Lt. 2nd Lieutenant - podporucznik

  Other Ranks

  WO1 Warrant Officer, Class I - st. chorąży szatabowy

  WO2 Warrant Officer, Class II - st. chorąży

  WO3 Warrant Officer, Class III- chorąży

  SSjt. Staff-Serjeant - st. sierżant

  Sjt. Serjeant - sierżant

  LSjt. Lance-Serjeant- st. kapral

  Cpl. Corporal - kapral

  LCpl. Lance-Corporal - st. szeregowy

  Pte. Private* szeregowy

   

  *Stopień zlikwidowany w 1940r.

   

  *Stopień tymczasowy nadawany kapralowi, gdy ten musi objąć stanowisko obsadzane przez sierżanta.

  *Odpowiednik w Foot Guards Regiment: Guardsman (Gdsm), odpowiednik w Fusiliers Regiment: Fusilier (Fus).

   

  Specjalności

   

  Poniższa lista zawiera wybrane, najważniejsze specjalności wojskowe w obrębie batalionu. W razie potrzeby mogę ją uzupełnić.

   

  Section/Platoon/Company/Battalion Commander - dowódca sekcji/plutonu/kompanii/batalionu

  Section/Company/Battalion Second-in-Command - zastępca dowódcy sekcji/plutonu/kompanii/batalionu

  Adjutant - adiutant

  Intelligence Officer - oficer ds. rozpoznania

  Transport Officer - oficer ds. transportu

  Quartermaster - kwatermistrz

  Regimental/Company Serjeant-Major - szef batalionu/kompanii

  Platoon Serjeant - szef plutonu, zastępca dowódcy plutonu

  Quartermaster-Serjeant - podoficer ds. zaopatrzenia

  Rangetaker - operator dalmierza 

  Motor Vehicle/Gun Fitter - konserwator pojazdów/broni

  Batman - ordynans

  Orderly - goniec

  Clerk - kancelista

   

  1d24a726b3eddf59753c7b08af7fe5ad.jpg.7ea3917399fac51a65cb4e35f4742f2e.jpg

  Żołnierze 8th Bn, Durham Light Infantry Regt. podczas drugiej bitwy pod El Alamein, Październik 1942r. Egipt

  (fot. IWM E184475 , kol. R. Candeias)

   

  3. Dowodzenie, komunikacja

   

  Dowodzenie

   

  Zarządzanie wszystkimi sferami funkcjonowania liczącego nawet 800 osób batalionu to zadanie, które przerosłoby pojedynczą osobę. Konieczne jest zatem utworzenie ciała decyzyjnego które odciąży dowódcę tak, aby ten mógł skupić się na formułowaniu planu taktycznego oraz podejmowaniu kluczowych dla jednostki decyzji. British Army korzystała z systemu sięgającego połowy XIX wieku w ramach którego sztab dzielił się na trzy piony:

  • - ogólny, odpowiedzialny za operacje, wywiad i szkolenie
  • A - administracyjny, odpowiedzialny za zarządzanie zasobami ludzkimi
  • - zaopatrzeniowy, odpowiedzialny za logistykę

   

  Prawdziwy, wieloosobowy sztab zaczynał się od szczebla brygady. W ramach batalionu poszczególnymi zadaniami zajmowały się osoby przydzielone do:

  • G - Intelligence Section w Battalion HQ
  • - adiutant i kanceliści w Battalion HQ
  • Q - Administrative Platoon

   

  W warunkach bojowych sztab kompanii dzielił się na wysunięte stanowisko dowodzenia (ang. Forward Command Post, Forward CP) oraz tylne stanowisko dowodzenia (ang. Rear Command Post, Rear CP). FCP tworzyli: Company Commander, Serjeant Major, kierowca i goniec. RCP zarządzane przez zastępcę dowódcy kompanii znajdowało się z dala od linii frontu i zawierało resztę sztabu kompanii.

   

  Komunikacja

   

  Na szczeblu batalionu korzystano z czterech różnych sposobów komunikacji pośredniej:

  • komunikacja telefoniczna/telegraficzna
  • komunikacja radiowa
  • komunikacja z wykorzystaniem gońców
  • komunikacja wizualna z wykorzystaniem flag, gestów i latarek

   

  Preferowano używanie telefonów polowych ze względu na ich niezawodność (dopóki, np. na skutek ostrzału artyleryjskiego nie uległ uszkodzeniu drut transmisyjny). Niestety, połączenie stanowisk dowodzenia poszczególnych kompanii z dowództwem batalionu wymagało czasu i niebezpiecznie było je przeprowadzać w warunkach bojowych. Element łączności wyższego szczebla odpowiadał za ustanowienie komunikacji z elementami niższego szczebla: w myśl tej zasady Brigade Signal Platoon przeciągał drut telefoniczny do trzech Battalion CP, Battalion Signal Platoon - do Company CP itd. 

   

  Jednym z zadań członków Signal Platoon była (kiedy jego obsada skończyła już rozkładać drut transmisyjny) obsługa 6-liniowej łącznicy Swtichboard, Universal Call, 6-line oraz telefonów polowych Field Telephone, B Mk V. W zależności od potrzeb korzystano z komunikacji telefonicznej lub telegraficznej z użyciem alfabetu Morse'a. W okolicach roku 1943 wymieniono łącznice 6-liniowe na 10-liniowe. W późniejszych latach wprowadzono również dwa nowe modele telefonów polowych: Field Telephone, L Mk I lżejszy ale nieposiadający funkcji nadawania alfabetem Morse'a oraz Field Telephone, H Mk III który nie potrzebował zewnętrznego źródła zasilania. Singal platoon miał na wyposażeniu dwie łącznice oraz (w zależności od okresu) 8-20 telefonów polowych. Generalnie w pierwszej kolejności zapewniano komunikację między Battalion HQ a CP poszczególnych kompani oraz Mortar Platoon.

   

  Jeżeli z jakiegoś powodu niemożliwa była komunikacja telefoniczna korzystano z łączności radiowej lub wysyłano gońca (jeżeli dany element nie posiadał dedykowanego gońca to tymczasowo wyznaczano kogoś do tej roli). Na wyposażeniu piechoty w British Army znajdowały się tylko dwa zestawy radiowe:

   

  Wireless Set No. 18 (od połowy 1941r.) - pierwsze wprowadzone na użytek armii przenośne radio. Komunikaty można było nadawać Morsem lub w trybie głosowym. Występowało w dwóch wariantach: No. 18 Set, Ground Station oraz No. 18 Set, Carrier Station. Pierwsza wersja to obsługiwane przez dwie osoby radio plecakowe a druga - montowane na pojeździe i obsługiwana przez jedną osobę. No. 18 służyły do komunikacji na szczeblu batalionu. Przydzielano po dwóch radiooperatorów z jednym radiem plecakowym do Battalion HQ, Support Company HQ (do 1943r. Headquarters Company HQ) oraz do każdego z czterech Rifle Company HQ. Dodatkowo, w batalionie znajdowały się trzy radia pojazdowe (każde obsługiwane przez jednego radiooperatora), odpowiednio w Battalion HQ, Carrier Platoon oraz Mortar Platoon oraz czwarte, zapasowe w Signal Platoon.

   

  Wireless Set No. 38  (od 1942r.) - druga, mniejsza radiostacja plecakowa wprowadzana z myślą o użytkowniku spoza Royal Corps of Signals. Radio "krążyło" między członkami plutonu w zależności od sytuacji: mógł je dostać np. dowódca patrolu, dowódca punktu obserwacyjnego itd. Ich ilość na jednostkę potrafiła różnić się nawet w obrębie jednej Infantry Brigade. Pierwotnie przydzielano 33 sztuki na batalion: 7 do Mortar Platoon (po jednym na każdą obsadę moździerza trzycalowego oraz jeden dla Platoon HQ), po 6 dla Carrier Platoon (dwa w Platoon HQ i po jednym na Carrier Section) oraz po 4 na każdą Rifle Company (po jednym dla Company HQ i każdego z trzech Rifle Platoon) oraz 4 w zapasie Signal Platoon. W okoliach wiosny 1943r. ograniczono ilość No. 38 do dyspozycji Rifle Company do 2 sztuk (1 w Company HQ i 1 do rozdysponowania wedle potrzeby, np. przy prowadzącym plutonie lub dla dowódcy patrolu) twierdząc, że plecakowe radia znajdujące się zwykle przy dowódcach plutonów ułatwiają ich identyfikację przez wroga i wystawiają ich na niebezpieczeństwo.

   

  W wyjątkowych przypadkach korzystano z sygnałów wizualnych (w zależności od pory dnia i warunków atmosferycznych korzystano z różnych metod).

   

  W obrębie plutonów i drużyn całkowicie wystarczyła komunikacja bezpośrednia werbalna i z użyciem gestów. W razie potrzeby dowódcy wyznaczali tymczasowych gońców.

   

   

  4. Struktury

   

  Brytyjskie dywizje piechoty posiadały trzy Infantry Brigade, każda złożona z trzech Brigade HQ oraz Infantry Battalion.

   

  Wczesnowojenna

  (od 6. Kwietnia 1938r. do 4. Kwietnia 1942r.)

  Spoiler

  orbat_ib_bn_1.png.db076eadcab02d9dd6ac772c5be2eb47.png

  Infantry Battalion (na podstawie W.E. No. II/1931/12B/3

   

  orbat_ib_hq_coy_1.png.e7ee9d10b06bfb04951a0538457671df.png

  Infantry Battalion HQ Company (na podstawie W.E. No. II/1931/12B/3

   

  orbat_ib_rfl_coy.png.80ffcef3dc7d331ef6eba215ddde5e96.png

  Infantry Battalion Rifle Company (na podstawie W.E. No. II/1931/12B/3

   

   

  Afryka, Bliski Wschód

  (od 4. Kwietnia 1942r. do 30. Kwietnia 1943r.)

  Spoiler

  orbat_ib_bn_1.png.db076eadcab02d9dd6ac772c5be2eb47.png

  Infantry Battalion (na podstawie W.E. No. VI/587/1

   

  orbat_ib_hq_coy_2.png.0a27a4b26cee043689b2df178ed2907c.png

  Infantry Battalion HQ Company (na podstawie W.E. No. VI/587/1

   

  orbat_ib_rfl_coy.png.80ffcef3dc7d331ef6eba215ddde5e96.png

  Infantry Battalion Rifle Company (na podstawie W.E. No. VI/587/1

   

   

  Późnowojenna

  (od 30. Kwietnia 1943r. do końca wojny)

  Spoiler

  orbat_ib_bn_2.png.656cd8f0da76a8a6b8698ca70429cf87.png

  Infantry Battalion (na podstawie W.E. No. II/233/2

   

  orbat_ib_hq_coy_3.png.ac65279687ca6684140768a0e36d0ba8.png

  Infantry Battalion HQ Company (na podstawie W.E. No. II/233/2

   

  orbat_ib_sup_coy.png.01195f3e71fd0d8dc6e23ebfc34029a0.png

  Infantry Battalion Support Company (na podstawie W.E. No. II/233/2

   

  orbat_ib_rfl_coy.png.80ffcef3dc7d331ef6eba215ddde5e96.png

  Infantry Battalion Rifle Company (na podstawie W.E. No. II/233/2

   

  5. Rozpiski

   

  Linia Zygfryda

  (od 6. Kwietnia 1938r. do 10. Kwietnia 1940r.)

  Spoiler

  hq_battalion.png.c634157c6122e913db5d2d8f5d3b690d.png Battalion HQ 

  Spoiler

  Infantry Battalion HQ, 6. Kwietnia 1938r.


      1x LtCol. Battalion Commander (Enfield No.2)
      1x Maj. Battalion Second-in-Command (Enfield No.2)
      1x Cpt. Adjutant (Enfield No.2)
      1x WO1 Serjeant-Major (Enfield No.2)
      1x Sjt. Serjeant Clerk (SMLE Mk.3)
      2x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
      6x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
      4x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
      1x Intelligence Section
          1x 2Lt/1Lt. Intelligence Officer (Enfield No.2)
          1x Sjt. Intelligence Serjeant (Enfield No.2)
          6x Pte. Scout (SMLE Mk.3)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x Motorcycle

      1x Military Police Section
          1x Sjt. Provost Serjeant (Enfield No.2)
          3x Pte. Regimental Policeman (Enfield No.2)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***4x Motorcycle

      1x Medical Section
          1x Cpt. Medical Officer (Enfield No.2)
          1x Sjt. Medical Serjeant (SMLE Mk.3)
          1x LCpl. Medical Officer's Orderly (SMLE Mk.3)
          2x Cpl. Stretcher Bearer (SMLE Mk.3)
          18x Pte. Stretcher Bearer (SMLE Mk.3)
      ***Dodatkowy sprzęt:
      ***1x 15-cwt Truck (medical)
      ***1x 15-cwt Truck (battalion office)
      ***1x 8-cwt Truck
      ***1x 4-seater Car
      ***3x Bicycle

   

  hq_company.png.7f908717263716d7284762f347be1384.png HQ Company

  Spoiler

  Infantry Battalion HQ Company, 6. Kwietnia 1938r.


      1x Company HQ
          1x Cpt/Maj. Company Commander (Enfield No.2)
          1x WO2 Company Serjeant-Major (SMLE Mk.3)
          1x SSjt. Company Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Rangetaker (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x 8-cwt Truck
      1x Signals Platoon
          1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)
          1x Sjt. Signal Serjeant (Enfield No.2)
          2x Cpl. Signaller (SMLE Mk.3)
          24x Pte. Signaller (SMLE Mk.3)
          3x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
          2x Pte. Orderly (Enfield No.2)
          1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
          2x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x 15-cwt Truck (signals)
          ***1x 8-cwt Truck
          ***3x Motorcycle
          ***5x Bicycle
          ***1x Boys Anti-tank Rifle

      1x Anti-aircraft Platoon
          1x Platoon HQ

              1x WO3 Platoon Commander (Enfield No.2)
              1x Pte. Orderly (Enfield No.2)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***2x Motorcycle

          2x Anti-aircraft Detachment
              1x Cpl. Detachment Leader (SMLE Mk.3)
              3x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 15-cwt Truck, Bren LMG (AA)
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

          2x Anti-aircraft Detachment
              1x Pte. Detachment Leader (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 15-cwt Truck, Bren LMG (AA)
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

      1x Mortar Platoon
          1x Platoon HQ

              1x WO3 Platoon Commander (Enfield No.2)
              1x Pte. Orderly (Enfield No.2)
              2x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Rangetaker (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***2x Motorcycle
              ***2x Bicycle
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

          2x Mortar Detachment
              1x Sjt. Detachment Leader (SMLE Mk.3)
              1x Cpl. Mortar Gunner (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Assistant (SMLE Mk.3)
              3x Pte. Ammunition Bearer (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 15-cwt Truck
              ***1x 3-inch Mortar

      1x Carrier Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)
              1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Universal Carrier, Bren LMG
              ***1x 15-cwt Truck

          3x Carrier Section
              1x Sjt. Section Commander (SMLE Mk.3)
              2x Cpl. Carrier Commander (SMLE Mk.3)
              3x Pvt. Gunner (SMLE Mk.3)
              3x Pvt. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***3x Universal Carrier, Bren LMG
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

      1x Pioneer Platoon
          1x Platoon HQ

              1x WO3 Platoon Commander (Enfield No.2)
              6x Pte. Carpenter (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Blacksmith (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Bricklayer (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mason (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 15-cwt Truck
              ***1x Motorcycle

          2x Pioneer Section
              1x Cpl. Section Commander (SMLE Mk.3)
              4x Pte. Pioneer (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Bicycle

      1x Administrative Platoon
          1x Platoon HQ

              1x Cpt. Quartermaster (Enfield No.2)
              1x WO2 Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)
              1x 2Lt/1Lt. Transport Officer (Enfield No.2)
              1x Sjt. Transport Sergeant (Enfield No.2)
              2x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
              1x LCpl. Postman (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Motorcycle

          1x Mess Section
              1x Sjt. Serjeant Cook (SMLE Mk.3)
              12x Pte. Cook (SMLE Mk.3)
          1x Supply & Maintenance Section
              1x Sjt. Armourer (SMLE Mk.3)
              1x Sjt. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)
              1x Sjt. Technical Storeman (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Technical Storeman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Shoemaker (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Butcher (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Equipment Repairer (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Motor Mechanic (SMLE Mk.3)
              4x Pte. Sanitary duties (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Water duties (SMLE Mk.3)
              20x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 30-cwt Lorry (officer's mess)
              ***1x 30-cwt Lorry (fitter's stores)
              ***5x 30-cwt Lorry (cooking set)
              ***2x 30-cwt Lorry (baggage)
              ***2x 30-cwt Lorry (anti-gas capes)
              ***1x 30-cwt Lorry (petrol distribution)
              ***2x 15-cwt Truck (water)
              ***3x 15-cwt Truck (ammunition)
              ***1x 15-cwt Truck (mortar ammunition)
              ***2x 8-cwt Truck
              ***1x Bicycle
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

   

  inf_company.png.41ba2ef41d684bcb18c8974347f68f66.png Rifle Company

  Spoiler

  Rifle Company, 6. Kwietnia 1938r.


      1x Company HQ
          1x Cpt/Maj. Company Commander (Enfield No.2)
          1x Cpt. Company Second-in-Command (Enfield No.2)
          1x WO2 Company Serjeant-Major (SMLE Mk.3)
          1x SSjt. Company Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)
          1x Cpl. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
          2x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
          3x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
          2x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x 15-cwt Truck

          ***1x 8-cwt Truck
          ***2x Bicycle

      3x Rifle Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)
              1x Sjt. Platoon Serjeant (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Gunner (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Assistant (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 15-cwt Truck
              ***1x Bicycle
              ***1x 2-inch Mortar
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

          3x Rifle Section
              1x Cpl. Section Commander (SMLE Mk.3)

              1x LCpl. Section Second-in-Command (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Bren Gunner (Bren Mk I)
              1x Pte. Bren Assistant (SMLE Mk.3)
              4x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)

   

  inf_battalion.png.db0aaffeca19d293acb59c64776cacd2.png Infanty Battalion (całość)

  Spoiler

  Infantry Battalion, 6. Kwietnia 1938r.

   

  1x Battalion HQ
      1x LtCol. Battalion Commander (Enfield No.2)
      1x Maj. Battalion Second-in-Command (Enfield No.2)
      1x Cpt. Adjutant (Enfield No.2)
      1x WO1 Serjeant-Major (Enfield No.2)
      1x Sjt. Serjeant Clerk (SMLE Mk.3)
      2x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
      6x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
      4x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
      1x Intelligence Section
          1x 2Lt/1Lt. Intelligence Officer (Enfield No.2)
          1x Sjt. Intelligence Serjeant (Enfield No.2)
          6x Pte. Scout (SMLE Mk.3)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x Motorcycle

      1x Military Police Section
          1x Sjt. Provost Serjeant (Enfield No.2)
          3x Pte. Regimental Policeman (Enfield No.2)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***4x Motorcycle

      1x Medical Section
          1x Cpt. Medical Officer (Enfield No.2)
          1x Sjt. Medical Serjeant (SMLE Mk.3)
          1x LCpl. Medical Officer's Orderly (SMLE Mk.3)
          2x Cpl. Stretcher Bearer (SMLE Mk.3)
          18x Pte. Stretcher Bearer (SMLE Mk.3)
      ***Dodatkowy sprzęt:
      ***1x 15-cwt Truck (battalion office)
      ***1x 15-cwt Truck (medical)
      ***1x 8-cwt Truck
      ***1x 4-seater Car
      ***3x Bicycle

  1x HQ Company
      1x Company HQ

          1x Cpt/Maj. Company Commander (Enfield No.2)
          1x WO2 Company Serjeant-Major (SMLE Mk.3)
          1x SSjt. Company Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Rangetaker (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x 8-cwt Truck
      1x Signals Platoon
          1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)
          1x Sjt. Signal Serjeant (Enfield No.2)
          2x Cpl. Signaller (SMLE Mk.3)
          24x Pte. Signaller (SMLE Mk.3)
          3x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
          2x Pte. Orderly (Enfield No.2)
          1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
          2x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x 15-cwt Truck (signals)
          ***1x 8-cwt Truck
          ***3x Motorcycle
          ***5x Bicycle
          ***1x Boys Anti-tank Rifle

      1x Anti-aircraft Platoon
          1x Platoon HQ

              1x WO3 Platoon Commander (Enfield No.2)
              1x Pte. Orderly (Enfield No.2)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***2x Motorcycle

          2x Anti-aircraft Detachment
              1x Cpl. Detachment Leader (SMLE Mk.3)
              3x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 15-cwt Truck, Bren LMG (AA)
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

          2x Anti-aircraft Detachment
              1x Pte. Detachment Leader (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 15-cwt Truck, Bren LMG (AA)
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

      1x Mortar Platoon
          1x Platoon HQ

              1x WO3 Platoon Commander (Enfield No.2)
              1x Pte. Orderly (Enfield No.2)
              2x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Rangetaker (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***2x Motorcycle
              ***2x Bicycle
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

          2x Mortar Detachment
              1x Sjt. Detachment Leader (SMLE Mk.3)
              1x Cpl. Mortar Gunner (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Assistant (SMLE Mk.3)
              3x Pte. Ammunition Bearer (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 15-cwt Truck
              ***1x 3-inch Mortar

      1x Carrier Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)
              1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Universal Carrier, Bren LMG
              ***1x 15-cwt Truck

          3x Carrier Section
              1x Sjt. Section Commander (SMLE Mk.3)
              2x Cpl. Carrier Commander (SMLE Mk.3)
              3x Pte. Gunner (SMLE Mk.3)
              3x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***3x Universal Carrier, Bren LMG
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

      1x Pioneer Platoon
          1x Platoon HQ

              1x WO3 Platoon Commander (Enfield No.2)
              6x Pte. Carpenter (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Blacksmith (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Bricklayer (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mason (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 15-cwt Truck
              ***1x Motorcycle

          2x Pioneer Section
              1x Cpl. Section Commander (SMLE Mk.3)
              4x Pte. Pioneer (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Bicycle

      1x Administrative Platoon
          1x Platoon HQ

              1x Cpt. Quartermaster (Enfield No.2)
              1x WO2 Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)
              1x 2Lt/1Lt. Transport Officer (Enfield No.2)
              1x Sjt. Transport Sergeant (Enfield No.2)
              2x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
              1x LCpl. Postman (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Motorcycle

          1x Mess Section
              1x Sjt. Serjeant Cook (SMLE Mk.3)
              12x Pte. Cook (SMLE Mk.3)
          1x Supply & Maintenance Section
              1x Sjt. Technical Storeman (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Technical Storeman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Butcher (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Equipment Repairer (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Motor Mechanic (SMLE Mk.3)
              4x Pte. Sanitary duties (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Water duties (SMLE Mk.3)
              20x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 30-cwt Lorry (officer's mess)
              ***1x 30-cwt Lorry (fitter's stores)
              ***5x 30-cwt Lorry (cooking set)
              ***2x 30-cwt Lorry (baggage)
              ***2x 30-cwt Lorry (anti-gas capes)
              ***1x 30-cwt Lorry (petrol distribution)
              ***2x 15-cwt Truck (water)
              ***3x 15-cwt Truck (ammunition)
              ***1x 15-cwt Truck (mortar ammunition)
              ***2x 8-cwt Truck
              ***1x Bicycle
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

  4x Rifle Company
      1x Company HQ

          1x Cpt/Maj. Company Commander (Enfield No.2)
          1x Cpt. Company Second-in-Command (Enfield No.2)
          1x WO2 Company Serjeant-Major (SMLE Mk.3)
          1x SSjt. Company Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)
          1x Cpl. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
          2x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
          3x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
          2x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x 15-cwt Truck

          ***1x 8-cwt Truck
          ***2x Bicycle

      3x Rifle Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)
              1x Sjt. Platoon Serjeant (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Gunner (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Assistant (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 15-cwt Truck
              ***1x Bicycle
              ***1x 2-inch Mortar
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

          3x Rifle Section
              1x Cpl. Section Commander (SMLE Mk.3)

              1x LCpl. Section Second-in-Command (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Bren Gunner (Bren Mk I)
              1x Pte. Bren Assistant (SMLE Mk.3)
              4x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)

   

   

  Francja, Norwegia, Egipt, Libia

  (od 10. Kwietnia 1940r. do 4. Czerwca 1941r.)

  Spoiler

  hq_battalion.png.c634157c6122e913db5d2d8f5d3b690d.png Battalion HQ 

  Spoiler

  Infantry Battalion HQ, 10. Kwietnia 1940r.


      1x LtCol. Battalion Commander (Enfield No.2)
      1x Maj. Battalion Second-in-Command (Enfield No.2)
      1x Cpt. Adjutant (Enfield No.2)
      1x WO1 Serjeant-Major (Enfield No.2)
      1x Sjt. Serjeant Clerk (SMLE Mk.3)
      2x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
      6x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
      4x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
      1x Intelligence Section
          1x 2Lt/1Lt. Intelligence Officer (Enfield No.2)
          1x Sjt. Intelligence Serjeant (Enfield No.2)
          6x Pte. Scout (SMLE Mk.3)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x Motorcycle

      1x Military Police Section
          1x Sjt. Provost Serjeant (Enfield No.2)
          3x Pte. Regimental Policeman (Enfield No.2)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***4x Motorcycle

      1x Medical Section
          1x Cpt. Medical Officer (Enfield No.2)
          1x Sjt. Medical Serjeant (SMLE Mk.3)
          1x LCpl. Medical Officer's Orderly (SMLE Mk.3)
          2x Cpl. Stretcher Bearer (SMLE Mk.3)
          18x Pte. Stretcher Bearer (SMLE Mk.3)
      ***Dodatkowy sprzęt:
      ***1x 30-cwt Lorry (medical)

      ***1x 15-cwt Truck (battalion office)
      ***1x 8-cwt Truck
      ***1x 4-seater Car
      ***3x Bicycle

   

  hq_company.png.7f908717263716d7284762f347be1384.png HQ Company

  Spoiler

  Infantry Battalion HQ Company, 10. Kwietnia 1940r.


      1x Company HQ
          1x Cpt/Maj. Company Commander (Enfield No.2)
          1x WO2 Company Serjeant-Major (SMLE Mk.3)
          1x SSjt. Company Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)

          1x Sjt. Armourer (SMLE Mk.3)

          1x Sjt. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)
          2x Pte. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)

          1x Pte. Shoemaker (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Rangetaker (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x 8-cwt Truck
      1x Signals Platoon
          1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)
          1x Sjt. Signal Serjeant (Enfield No.2)
          2x Cpl. Signaller (SMLE Mk.3)
          24x Pte. Signaller (SMLE Mk.3)
          3x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
          2x Pte. Orderly (Enfield No.2)
          1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
          2x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x 15-cwt Truck (signals)
          ***1x 8-cwt Truck
          ***3x Motorcycle
          ***5x Bicycle
          ***1x Boys Anti-tank Rifle

      1x Anti-aircraft Platoon
          1x Platoon HQ

              1x WO3 Platoon Commander (Enfield No.2)
              1x Pte. Orderly (Enfield No.2)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***2x Motorcycle

          2x Anti-aircraft Detachment
              1x Cpl. Detachment Leader (SMLE Mk.3)
              3x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 15-cwt Truck, Bren LMG (AA)
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

          2x Anti-aircraft Detachment
              1x Pte. Detachment Leader (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 15-cwt Truck, Bren LMG (AA)
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

      1x Mortar Platoon
          1x Platoon HQ

              1x WO3 Platoon Commander (Enfield No.2)
              1x Pte. Orderly (Enfield No.2)
              2x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Rangetaker (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***2x Motorcycle
              ***2x Bicycle
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

          2x Mortar Detachment
              1x Sjt. Detachment Leader (SMLE Mk.3)
              1x Cpl. Mortar Gunner (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Assistant (SMLE Mk.3)
              3x Pte. Ammunition Bearer (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 15-cwt Truck
              ***1x 3-inch Mortar

      1x Carrier Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)
              1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Universal Carrier, Bren LMG
              ***1x 15-cwt Truck

          3x Carrier Section
              1x Sjt. Section Commander (SMLE Mk.3)
              2x Cpl. Carrier Commander (SMLE Mk.3)
              3x Pte. Gunner (SMLE Mk.3)
              3x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***3x Universal Carrier, Bren LMG
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

      1x Pioneer Platoon
          1x Platoon HQ

              1x WO3 Platoon Commander (Enfield No.2)
              6x Pte. Carpenter (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Blacksmith (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Bricklayer (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mason (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 15-cwt Truck
              ***1x Motorcycle

          2x Pioneer Section
              1x Cpl. Section Commander (SMLE Mk.3)
              4x Pte. Pioneer (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Bicycle

      1x Administrative Platoon
          1x Platoon HQ

              1x Cpt. Quartermaster (Enfield No.2)
              1x WO2 Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)
              1x 2Lt/1Lt. Transport Officer (Enfield No.2)
              1x Sjt. Transport Sergeant (Enfield No.2)

              1x LCpl. Postman (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Motorcycle

          1x Mess Section
              2x Sjt. Serjeant Cook (SMLE Mk.3)
              14x Pte. Cook (SMLE Mk.3)
          1x Supply & Maintenance Section
              1x Sjt. Technical Storeman (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Technical Storeman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Butcher (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Equipment Repairer (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Motor Mechanic (SMLE Mk.3)
              4x Pte. Sanitary duties (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Water duties (SMLE Mk.3)
              20x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 30-cwt Lorry (officer's mess)
              ***1x 30-cwt Lorry (fitter's stores)
              ***5x 30-cwt Lorry (cooking set)
              ***2x 30-cwt Lorry (baggage)
              ***2x 30-cwt Lorry (anti-gas capes)
              ***1x 30-cwt Lorry (petrol distribution)
              ***2x 15-cwt Truck (water)
              ***3x 15-cwt Truck (ammunition)
              ***1x 15-cwt Truck (mortar ammunition)
              ***2x 8-cwt Truck
              ***1x Bicycle
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

   

  inf_company.png.41ba2ef41d684bcb18c8974347f68f66.png Rifle Company

  Spoiler

  Infantry Battalion Rifle Company, 10. Kwietnia 1940r.


      1x Company HQ
          1x Cpt/Maj. Company Commander (Enfield No.2)
          1x Cpt. Company Second-in-Command (Enfield No.2)
          1x WO2 Company Serjeant-Major (SMLE Mk.3)
          1x SSjt. Company Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)
          1x Cpl. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
          2x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
          3x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
          2x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x 15-cwt Truck

          ***1x 8-cwt Truck
          ***2x Bicycle

      3x Rifle Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)
              1x Sjt. Platoon Serjeant (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Gunner (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Assistant (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 15-cwt Truck
              ***1x Bicycle
              ***1x 2-inch Mortar
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

          3x Rifle Section
              1x Cpl. Section Commander (M1928 Thompson)

              1x LCpl. Section Second-in-Command (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Bren Gunner (Bren Mk I)
              1x Pte. Bren Assistant (SMLE Mk.3)
              7x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)

   

   inf_battalion.png.db0aaffeca19d293acb59c64776cacd2.png Infanty Battalion (całość)

  Spoiler

  Infantry Battalion, 10. Kwietnia 1940r.

   

  1x Battalion HQ
      1x LtCol. Battalion Commander (Enfield No.2)
      1x Maj. Battalion Second-in-Command (Enfield No.2)
      1x Cpt. Adjutant (Enfield No.2)
      1x WO1 Serjeant-Major (Enfield No.2)
      1x Sjt. Serjeant Clerk (SMLE Mk.3)
      2x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
      6x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
      4x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
      1x Intelligence Section
          1x 2Lt/1Lt. Intelligence Officer (Enfield No.2)
          1x Sjt. Intelligence Serjeant (Enfield No.2)
          6x Pte. Scout (SMLE Mk.3)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x Motorcycle

      1x Military Police Section
          1x Sjt. Provost Serjeant (Enfield No.2)
          3x Pte. Regimental Policeman (Enfield No.2)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***4x Motorcycle

      1x Medical Section
          1x Cpt. Medical Officer (Enfield No.2)
          1x Sjt. Medical Serjeant (SMLE Mk.3)
          1x LCpl. Medical Officer's Orderly (SMLE Mk.3)
          2x Cpl. Stretcher Bearer (SMLE Mk.3)
          18x Pte. Stretcher Bearer (SMLE Mk.3)
      ***Dodatkowy sprzęt:
      ***1x 30-cwt Lorry (medical)

      ***1x 15-cwt Truck (battalion office)
      ***1x 8-cwt Truck
      ***1x 4-seater Car
      ***3x Bicycle

  1x HQ Company
      1x Company HQ

          1x Cpt/Maj. Company Commander (Enfield No.2)
          1x WO2 Company Serjeant-Major (SMLE Mk.3)
          1x SSjt. Company Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)

          1x Sjt. Armourer (SMLE Mk.3)

          1x Sjt. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)
          2x Pte. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)

          1x Pte. Shoemaker (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Rangetaker (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x 8-cwt Truck
      1x Signals Platoon
          1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)
          1x Sjt. Signal Serjeant (Enfield No.2)
          2x Cpl. Signaller (SMLE Mk.3)
          24x Pte. Signaller (SMLE Mk.3)
          3x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
          2x Pte. Orderly (Enfield No.2)
          1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
          2x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x 15-cwt Truck (signals)
          ***1x 8-cwt Truck
          ***3x Motorcycle
          ***5x Bicycle
          ***1x Boys Anti-tank Rifle

      1x Anti-aircraft Platoon
          1x Platoon HQ

              1x WO3 Platoon Commander (Enfield No.2)
              1x Pte. Orderly (Enfield No.2)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***2x Motorcycle

          2x Anti-aircraft Detachment
              1x Cpl. Detachment Leader (SMLE Mk.3)
              3x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 15-cwt Truck, Bren LMG (AA)
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

          2x Anti-aircraft Detachment
              1x Pte. Detachment Leader (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 15-cwt Truck, Bren LMG (AA)
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

      1x Mortar Platoon
          1x Platoon HQ

              1x WO3 Platoon Commander (Enfield No.2)
              1x Pte. Orderly (Enfield No.2)
              2x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Rangetaker (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***2x Motorcycle
              ***2x Bicycle
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

          2x Mortar Detachment
              1x Sjt. Detachment Leader (SMLE Mk.3)
              1x Cpl. Mortar Gunner (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Assistant (SMLE Mk.3)
              3x Pte. Ammunition Bearer (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 15-cwt Truck
              ***1x 3-inch Mortar

      1x Carrier Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)
              1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Universal Carrier, Bren LMG
              ***1x 15-cwt Truck

          3x Carrier Section
              1x Sjt. Section Commander (SMLE Mk.3)
              2x Cpl. Carrier Commander (SMLE Mk.3)
              3x Pte. Gunner (SMLE Mk.3)
              3x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***3x Universal Carrier, Bren LMG
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

      1x Pioneer Platoon
          1x Platoon HQ

              1x WO3 Platoon Commander (Enfield No.2)
              6x Pte. Carpenter (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Blacksmith (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Bricklayer (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mason (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 15-cwt Truck
              ***1x Motorcycle

          2x Pioneer Section
              1x Cpl. Section Commander (SMLE Mk.3)
              4x Pte. Pioneer (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Bicycle

      1x Administrative Platoon
          1x Platoon HQ

              1x Cpt. Quartermaster (Enfield No.2)
              1x WO2 Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)
              1x 2Lt/1Lt. Transport Officer (Enfield No.2)
              1x Sjt. Transport Sergeant (Enfield No.2)

              1x LCpl. Postman (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Motorcycle

          1x Mess Section
              2x Sjt. Serjeant Cook (SMLE Mk.3)
              14x Pte. Cook (SMLE Mk.3)
          1x Supply & Maintenance Section
              1x Sjt. Technical Storeman (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Technical Storeman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Butcher (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Equipment Repairer (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Motor Mechanic (SMLE Mk.3)
              4x Pte. Sanitary duties (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Water duties (SMLE Mk.3)
              20x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 30-cwt Lorry (officer's mess)
              ***1x 30-cwt Lorry (fitter's stores)
              ***5x 30-cwt Lorry (cooking set)
              ***2x 30-cwt Lorry (baggage)
              ***2x 30-cwt Lorry (anti-gas capes)
              ***1x 30-cwt Lorry (petrol distribution)
              ***2x 15-cwt Truck (water)
              ***3x 15-cwt Truck (ammunition)
              ***1x 15-cwt Truck (mortar ammunition)
              ***2x 8-cwt Truck
              ***1x Bicycle
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

  4x Rifle Company
      1x Company HQ

          1x Cpt/Maj. Company Commander (Enfield No.2)
          1x Cpt. Company Second-in-Command (Enfield No.2)
          1x WO2 Company Serjeant-Major (SMLE Mk.3)
          1x SSjt. Company Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)
          1x Cpl. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
          2x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
          3x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
          2x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x 15-cwt Truck

          ***1x 8-cwt Truck
          ***2x Bicycle

      3x Rifle Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)
              1x Sjt. Platoon Serjeant (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Gunner (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Assistant (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 15-cwt Truck
              ***1x Bicycle
              ***1x 2-inch Mortar
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

          3x Rifle Section
              1x Cpl. Section Commander (M1928 Thompson)

              1x LCpl. Section Second-in-Command (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Bren Gunner (Bren Mk I)
              1x Pte. Bren Assistant (SMLE Mk.3)
              7x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)

   

   

   

  Irak, Liban, Syria, Libia, Etiopia, Egipt, Birma

  (od 4. Czerwca 1941r. do 4. Kwietnia 1942r.)

  Spoiler

  hq_battalion.png.c634157c6122e913db5d2d8f5d3b690d.png Battalion HQ 

  Spoiler

  Infantry Battalion HQ, 4. Czerwca 1941r.

   

  1x Battalion HQ
      1x LtCol. Battalion Commander (Enfield No.2)
      1x Maj. Battalion Second-in-Command (Enfield No.2)
      1x Cpt. Adjutant (Enfield No.2)
      1x WO1 Serjeant-Major (Enfield No.2)
      1x Sjt. Serjeant Clerk (SMLE Mk.3)
      2x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
      6x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
      5x Pte. Driver (SMLE Mk.3)

      1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)

      1x Pte. Rifleman (M1928 Thompson/Sten)
      1x Intelligence Section
          1x 2Lt/1Lt. Intelligence Officer (Enfield No.2)
          1x Sjt. Intelligence Serjeant (Enfield No.2)
          5x Pte. Scout (SMLE Mk.3)

          1x Pte. Scout (M1928 Thompson/Sten)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x Motorcycle

      1x Military Police Section
          1x Sjt. Provost Serjeant (Enfield No.2)
          3x Pte. Regimental Policeman (Enfield No.2)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***4x Motorcycle

      1x Medical Section
          1x Cpt. Medical Officer (Enfield No.2)
          1x Sjt. Medical Serjeant (SMLE Mk.3)
          1x LCpl. Medical Officer's Orderly (SMLE Mk.3)
          2x Cpl. Stretcher Bearer (SMLE Mk.3)
          18x Pte. Stretcher Bearer (SMLE Mk.3)
      ***Dodatkowy sprzęt:

      ***3x Universal Carrier, Bren LMG

      ***1x 30-cwt Lorry (medical)

      ***1x 15-cwt Truck (battalion office)
      ***1x 15-cwt Truck (intelligence)
      ***1x 4-seater Car

      ***1x 2-seater Car
      ***3x Bicycle

   

  hq_company.png.7f908717263716d7284762f347be1384.png HQ Company

  Spoiler

  Infantry Battalion HQ Company, 4. Czerwca 1941r.


      1x Company HQ
          1x Cpt/Maj. Company Commander (Enfield No.2)
          1x WO2 Company Serjeant-Major (SMLE Mk.3)
          1x SSjt. Company Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Rangetaker (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x 15-cwt Truck
      1x Signals Platoon
          1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)
          1x Sjt. Signal Serjeant (Enfield No.2)
          2x Cpl. Signaller (SMLE Mk.3)
          24x Pte. Signaller (SMLE Mk.3)
          3x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
          2x Pte. Orderly (Enfield No.2)
          1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
          2x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x 15-cwt Truck (signals)
          ***1x 15-cwt Truck
          ***3x Motorcycle
          ***5x Bicycle
          ***1x Boys Anti-tank Rifle

      1x Anti-aircraft Platoon
          1x Platoon HQ

              1x Sjt. Platoon Commander (Enfield No.2)

              2x Cpl. Rifleman (SMLE Mk.3)

              2x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x 15-cwt Truck (stores & equipment)

              ***1x 15-cwt Truck (reserve ammunition)

              ***1x Motorcycle
          4x Anti-aircraft Detachment
              2x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Willys MB, Bren LMG (AA)
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

     1x Mortar Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)

              1x Sjt. Platoon Serjeant (Enfield No.2)

              1x Cpl. Rifleman (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Orderly (Enfield No.2)

              1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Rangetaker (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x Universal Carrier, 3-inch Mortar
              ***3x 15-cwt Truck (Mortar Ammunition)
              ***2x Motorcycle
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

          3x Mortar Detachment (No.2/No.4/No.6)
              1x Sjt. Detachment Leader (SMLE Mk.3)
              1x Cpl. Mortar Gunner (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Assistant (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Ammunition Bearer (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Universal Carrier, 3-inch Mortar

          3x Mortar Detachment (No.1/No.3/No.5)
              1x LCpl.. Detachment Leader (SMLE Mk.3)
              1x Cpl. Mortar Gunner (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Assistant (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Ammunition Bearer (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Universal Carrier, 3-inch Mortar

      1x Carrier Platoon
          1x Platoon HQ

              1x Cpt. Platoon Commander (Enfield No.2)
              1x 2Lt/1Lt. Platoon Second-in-Command (Enfield No.2)
              2x Pte. Batman (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Universal Carrier, Bren LMG
              ***1x 15-cwt Truck

          4x Carrier Section
              1x Sjt. Section Commander (SMLE Mk.3)
              2x Cpl. Carrier Commander (SMLE Mk.3)
              3x Pte. Gunner (SMLE Mk.3)
              3x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***3x Universal Carrier, Bren LMG
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

              ***1x 2-inch Mortar

          1x Motorcycle Section

              1x Sjt. Section Commander (SMLE Mk.3)
              2x Cpl. Rifleman (SMLE Mk.3)
              13x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)

              4x Pte. Rifleman (M1928 Thompson/Sten)

              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***4x Motorcycle Combination
              ***8x Motorcycle

      1x Pioneer Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)

              1x Sjt. Pioneer Serjeant (SMLE Mk.3)
              6x Pte. Carpenter (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Bricklayer (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mason (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 3-ton Lorry
              ***1x Motorcycle

          2x Pioneer Section
              1x Cpl. Section Commander (SMLE Mk.3)
              4x Pte. Pioneer (SMLE Mk.3)
      1x Administrative Platoon
          1x Platoon HQ

              1x Cpt. Quartermaster (Enfield No.2)
              1x WO2 Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)
              1x 2Lt/1Lt. Transport Officer (Enfield No.2)
              1x Sjt. Transport Sergeant (Enfield No.2)
              2x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Postman (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Motorcycle

          1x Mess Section
              2x Sjt. Serjeant Cook (SMLE Mk.3)

              1x Cpl. Cook (SMLE Mk.3)
              12x Pte. Cook (SMLE Mk.3)
          1x Supply & Maintenance Section
              1x Sjt. Armourer (SMLE Mk.3)
              1x Sjt. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)

              1x Sjt. Technical Storeman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)
              3x Pte. Technical Storeman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Shoemaker (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Butcher (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Equipment Repairer (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Motor Mechanic (SMLE Mk.3)
              4x Pte. Sanitary duties (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Water duties (SMLE Mk.3)
              20x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 3-ton Lorry (officer's mess)
              ***1x 3-ton Lorry (fitter's stores)
              ***5x 3-ton Lorry (cooking set)
              ***1x 3-ton Lorry (baggage)
              ***1x 3-ton Lorry (anti-gas capes)
              ***1x 3-ton Lorry (petrol distribution)

              ***2x 3-ton Lorry (mortar ammunition)
              ***1x 15-cwt Truck (water)
              ***3x 15-cwt Truck (ammunition)

              ***1x Willys MB (jeep)
              ***2x Motorcycle
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

   

  inf_company.png.41ba2ef41d684bcb18c8974347f68f66.png Rifle Company

  Spoiler

  Infantry Battalion Rifle Company, 4. Czerwca 1941r.


      1x Company HQ
          1x Cpt/Maj. Company Commander (Enfield No.2)
          1x Cpt. Company Second-in-Command (Enfield No.2)
          1x WO2 Company Serjeant-Major (SMLE Mk.3)
          1x SSjt. Company Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)
          1x Cpl. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
          2x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
          3x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
          2x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***2x 15-cwt Truck
          ***2x Bicycle

      3x Rifle Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)
              1x Sjt. Platoon Serjeant (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Gunner (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Assistant (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 15-cwt Truck
              ***1x Bicycle
              ***1x 2-inch Mortar
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

          3x Rifle Section
              1x Cpl. Section Commander (M1928 Thompson/Sten)

              1x LCpl. Section Second-in-Command (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Bren Gunner (Bren Mk.2)
              1x Pte. Bren Assistant (SMLE Mk.3)
              6x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)

   

  inf_battalion.png.db0aaffeca19d293acb59c64776cacd2.png Infanty Battalion (całość)

  Spoiler

  Infantry Battalion, 4. Czerwca 1941r.

   

  1x Battalion HQ
      1x LtCol. Battalion Commander (Enfield No.2)
      1x Maj. Battalion Second-in-Command (Enfield No.2)
      1x Cpt. Adjutant (Enfield No.2)
      1x WO1 Serjeant-Major (Enfield No.2)
      1x Sjt. Serjeant Clerk (SMLE Mk.3)
      2x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
      6x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
      5x Pte. Driver (SMLE Mk.3)

      1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)

      1x Pte. Rifleman (M1928 Thompson/Sten)
      1x Intelligence Section
          1x 2Lt/1Lt. Intelligence Officer (Enfield No.2)
          1x Sjt. Intelligence Serjeant (Enfield No.2)
          5x Pte. Scout (SMLE Mk.3)

          1x Pte. Scout (M1928 Thompson/Sten)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x Motorcycle

      1x Military Police Section
          1x Sjt. Provost Serjeant (Enfield No.2)
          3x Pte. Regimental Policeman (Enfield No.2)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***4x Motorcycle

      1x Medical Section
          1x Cpt. Medical Officer (Enfield No.2)
          1x Sjt. Medical Serjeant (SMLE Mk.3)
          1x LCpl. Medical Officer's Orderly (SMLE Mk.3)
          2x Cpl. Stretcher Bearer (SMLE Mk.3)
          18x Pte. Stretcher Bearer (SMLE Mk.3)
      ***Dodatkowy sprzęt:

      ***3x Universal Carrier, Bren LMG

      ***1x 30-cwt Lorry (medical)

      ***1x 15-cwt Truck (battalion office)
      ***1x 15-cwt Truck (intelligence)
      ***1x 4-seater Car

      ***1x 2-seater Car
      ***3x Bicycle

  1x HQ Company
      1x Company HQ

          1x Cpt/Maj. Company Commander (Enfield No.2)
          1x WO2 Company Serjeant-Major (SMLE Mk.3)
          1x SSjt. Company Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Rangetaker (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x 15-cwt Truck
      1x Signals Platoon
          1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)
          1x Sjt. Signal Serjeant (Enfield No.2)
          2x Cpl. Signaller (SMLE Mk.3)
          24x Pte. Signaller (SMLE Mk.3)
          3x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
          2x Pte. Orderly (Enfield No.2)
          1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
          2x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x 15-cwt Truck (signals)
          ***1x 15-cwt Truck
          ***3x Motorcycle
          ***5x Bicycle
          ***1x Boys Anti-tank Rifle

      1x Anti-aircraft Platoon
          1x Platoon HQ

              1x Sjt. Platoon Commander (Enfield No.2)

              2x Cpl. Rifleman (SMLE Mk.3)

              2x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x 15-cwt Truck (stores & equipment)

              ***1x 15-cwt Truck (reserve ammunition)

              ***1x Motorcycle
          4x Anti-aircraft Detachment
              2x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Willys MB, Bren LMG (AA)
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

     1x Mortar Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)

              1x Sjt. Platoon Serjeant (Enfield No.2)

              1x Cpl. Rifleman (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Orderly (Enfield No.2)

              1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Rangetaker (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x Universal Carrier, 3-inch Mortar
              ***3x 15-cwt Truck (Mortar Ammunition)
              ***2x Motorcycle
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

          3x Mortar Detachment (No.2/No.4/No.6)
              1x Sjt. Detachment Leader (SMLE Mk.3)
              1x Cpl. Mortar Gunner (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Assistant (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Ammunition Bearer (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Universal Carrier, 3-inch Mortar

          3x Mortar Detachment (No.1/No.3/No.5)
              1x LCpl.. Detachment Leader (SMLE Mk.3)
              1x Cpl. Mortar Gunner (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Assistant (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Ammunition Bearer (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Universal Carrier, 3-inch Mortar

      1x Carrier Platoon
          1x Platoon HQ

              1x Cpt. Platoon Commander (Enfield No.2)
              1x 2Lt/1Lt. Platoon Second-in-Command (Enfield No.2)
              2x Pte. Batman (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Universal Carrier, Bren LMG
              ***1x 15-cwt Truck

          4x Carrier Section
              1x Sjt. Section Commander (SMLE Mk.3)
              2x Cpl. Carrier Commander (SMLE Mk.3)
              3x Pte. Gunner (SMLE Mk.3)
              3x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***3x Universal Carrier, Bren LMG
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

              ***1x 2-inch Mortar

          1x Motorcycle Section

              1x Sjt. Section Commander (SMLE Mk.3)
              2x Cpl. Rifleman (SMLE Mk.3)
              13x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)

              4x Pte. Rifleman (M1928 Thompson/Sten)

              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***4x Motorcycle Combination
              ***8x Motorcycle

      1x Pioneer Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)

              1x Sjt. Pioneer Serjeant (SMLE Mk.3)
              6x Pte. Carpenter (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Bricklayer (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mason (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 3-ton Lorry
              ***1x Motorcycle

          2x Pioneer Section
              1x Cpl. Section Commander (SMLE Mk.3)
              4x Pte. Pioneer (SMLE Mk.3)
      1x Administrative Platoon
          1x Platoon HQ

              1x Cpt. Quartermaster (Enfield No.2)
              1x WO2 Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)
              1x 2Lt/1Lt. Transport Officer (Enfield No.2)
              1x Sjt. Transport Sergeant (Enfield No.2)
              2x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Postman (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Motorcycle

          1x Mess Section
              2x Sjt. Serjeant Cook (SMLE Mk.3)

              1x Cpl. Cook (SMLE Mk.3)
              12x Pte. Cook (SMLE Mk.3)
          1x Supply & Maintenance Section
              1x Sjt. Armourer (SMLE Mk.3)
              1x Sjt. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)

              1x Sjt. Technical Storeman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)
              3x Pte. Technical Storeman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Shoemaker (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Butcher (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Equipment Repairer (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Motor Mechanic (SMLE Mk.3)
              4x Pte. Sanitary duties (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Water duties (SMLE Mk.3)
              20x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 3-ton Lorry (officer's mess)
              ***1x 3-ton Lorry (fitter's stores)
              ***5x 3-ton Lorry (cooking set)
              ***1x 3-ton Lorry (baggage)
              ***1x 3-ton Lorry (anti-gas capes)
              ***1x 3-ton Lorry (petrol distribution)

              ***2x 3-ton Lorry (mortar ammunition)
              ***1x 15-cwt Truck (water)
              ***3x 15-cwt Truck (ammunition)

              ***1x Willys MB (jeep)
              ***2x Motorcycle
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

  4x Rifle Company
      1x Company HQ

          1x Cpt/Maj. Company Commander (Enfield No.2)
          1x Cpt. Company Second-in-Command (Enfield No.2)
          1x WO2 Company Serjeant-Major (SMLE Mk.3)
          1x SSjt. Company Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)
          1x Cpl. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
          2x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
          3x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
          2x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***2x 15-cwt Truck
          ***2x Bicycle

      3x Rifle Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)
              1x Sjt. Platoon Serjeant (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Gunner (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Assistant (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 15-cwt Truck
              ***1x Bicycle
              ***1x 2-inch Mortar
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

          3x Rifle Section
              1x Cpl. Section Commander (M1928 Thompson/Sten)

              1x LCpl. Section Second-in-Command (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Bren Gunner (Bren Mk.2)
              1x Pte. Bren Assistant (SMLE Mk.3)
              6x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)

   

   

  Etiopia, Egipt

  (od 4. Kwietnia 1942r. do 30. Listopada 1942r.)

  Spoiler

  hq_battalion.png.c634157c6122e913db5d2d8f5d3b690d.png Battalion HQ 

  Spoiler

  Infantry Battalion HQ, 4. Kwietnia 1942r.

   

  1x Battalion HQ
      1x LtCol. Battalion Commander (Enfield No.2)
      1x Maj. Battalion Second-in-Command (Enfield No.2)
      1x Cpt. Adjutant (Enfield No.2)
      1x WO1 Serjeant-Major (Enfield No.2)
      1x Sjt. Orderly Room Clerk (SMLE Mk.3)
      2x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
      6x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
      5x Pte. Driver (SMLE Mk.3)

      1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)

      1x Pte. Rifleman (M1928 Thompson/Sten)
      1x Intelligence Section
          1x 2Lt/1Lt. Intelligence Officer (Enfield No.2)
          1x Sjt. Intelligence Serjeant (Enfield No.2)
          5x Pte. Scout (SMLE Mk.3)

          1x Pte. Scout (M1928 Thompson/Sten)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x Motorcycle

          ***3x Bicycle
      1x Military Police Section
          1x Sjt. Provost Serjeant (Enfield No.2)
          3x Pte. Regimental Policeman (Enfield No.2)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***4x Motorcycle

      1x Medical Section
          1x Cpt. Medical Officer (Enfield No.2)
          1x Sjt. Medical Serjeant (SMLE Mk.3)
          1x LCpl. Medical Officer's Orderly (SMLE Mk.3)
          2x Cpl. Stretcher Bearer (SMLE Mk.3)
          18x Pte. Stretcher Bearer (SMLE Mk.3)
      ***Dodatkowy sprzęt:

      ***1x Universal Carrier, Bren LMG

      ***1x 30-cwt Lorry (medical)

      ***1x 15-cwt Truck (battalion office)
      ***1x 15-cwt Truck (intelligence)
      ***1x 4-seater Car

      ***1x 2-seater Car

   

  hq_company.png.7f908717263716d7284762f347be1384.png HQ Company

  Spoiler

  Infantry Battalion HQ Company, 4. Kwietnia 1942r.


      1x Company HQ
          1x Cpt/Maj. Company Commander (Enfield No.2)

          1x Cpt. Company Second-in-Command (Enfield No.2)
          1x WO2 Company Serjeant-Major (SMLE Mk.3)
          1x SSjt. Company Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)
          2x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)

          1x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Rangetaker (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)

          3x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***3x 15-cwt Truck

          ***1x Willys MB
      1x Signals Platoon
          1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)
          1x Sjt. Signal Serjeant (Enfield No.2)
          2x Cpl. Signaller (SMLE Mk.3)
          24x Pte. Signaller (SMLE Mk.3)
          3x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
          2x Pte. Orderly (Enfield No.2)
          1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
          2x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x 15-cwt Truck (signals)
          ***1x 15-cwt Truck
          ***3x Motorcycle
          ***5x Bicycle
          ***1x Boys Anti-tank Rifle

      1x Anti-aircraft Platoon
          1x Platoon HQ

              1x Sjt. Platoon Commander (Enfield No.2)

              2x Cpl. Rifleman (SMLE Mk.3)

              2x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x 15-cwt Truck (stores & equipment)

              ***1x 15-cwt Truck (reserve ammunition)

              ***1x Motorcycle
          4x Anti-aircraft Detachment
              2x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Willys MB, Bren LMG (AA)
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

     1x Mortar Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)

              1x Sjt. Platoon Serjeant (Enfield No.2)

              1x Cpl. Rifleman (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Orderly (Enfield No.2)

              1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Rangetaker (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x Universal Carrier, 3-inch Mortar
              ***3x 15-cwt Truck (Mortar Ammunition)
              ***2x Motorcycle
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

          3x Mortar Detachment (No.2/No.4/No.6)
              1x Sjt. Detachment Leader (SMLE Mk.3)
              1x Cpl. Mortar Gunner (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Assistant (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Ammunition Bearer (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Universal Carrier, 3-inch Mortar

          3x Mortar Detachment (No.1/No.3/No.5)
              1x LCpl. Detachment Leader (SMLE Mk.3)
              1x Cpl. Mortar Gunner (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Assistant (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Ammunition Bearer (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Universal Carrier, 3-inch Mortar

      1x Carrier Platoon
          1x Platoon HQ

              1x Cpt. Platoon Commander (Enfield No.2)
              1x 2Lt/1Lt. Platoon Second-in-Command (Enfield No.2)
              2x Pte. Batman (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Universal Carrier, Bren LMG
              ***1x 15-cwt Truck

              ***1x Cup Discharger
          4x Carrier Section
              1x Sjt. Section Commander (SMLE Mk.3)
              2x Cpl. Carrier Commander (SMLE Mk.3)
              3x Pte. Gunner (SMLE Mk.3)
              3x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***3x Universal Carrier, Bren LMG
              ***3x Boys Anti-tank Rifle

              ***3x Cup Discharger
      1x Anti-tank Platoon
          1x Platoon HQ

              1x Cpt. Platoon Commander (Enfield No.2)

              1x SSjt. Platoon Serjeant (Enfield No.2)

              1x Pte. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Motor Mechanic (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Gun Fitter (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)
              2x Pte. Orderly (Enfield No.2)

              1x Pte. Driver-Mechanic (Bren Mk.2)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 3-ton Portee

              ***1x Willys MB
              ***3x Motorcycle

              ***2x Boys Anti-tank Rifle
          2x Anti-tank Detachment
              1x 2Lt/1Lt. Detachment Commander (Enfield No.2)

              1x Sjt. Platoon Serjeant (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Batman (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Orderly (Enfield No.2)

              1x Pte. Ammunition Bearer (SMLE Mk.3)

              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Motorcycle

              2x Anti-tank Section

                  1x Sjt. Section Commander (SMLE Mk.3)

                  1x Sjt. Section Second-in-Command (SMLE Mk.3)

                  2x Pte. Gunner (SMLE Mk.3)

                  2x Pte. Assistant Gunner (SMLE Mk.3)

                  4x Pte. Ammo Bearer (SMLE Mk.3)

                  1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)

                  1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)

                  ***Dodatkowy sprzęt:

                  ***2x 3-ton Portee

                  ***2x 2-pdr Anti-tank Gun

                  ***2x Bren Mk.2
      1x Administrative Platoon
          1x Platoon HQ

              1x Cpt. Quartermaster (Enfield No.2)
              1x WO2 Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)
              1x 2Lt/1Lt. Transport Officer (Enfield No.2)
              1x Sjt. Transport Sergeant (Enfield No.2)
              2x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Postman (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Motorcycle

          1x Mess Section
              2x Sjt. Serjeant Cook (SMLE Mk.3)

              1x Cpl. Cook (SMLE Mk.3)
              12x Pte. Cook (SMLE Mk.3)
          1x Supply & Maintenance Section
              1x Sjt. Armourer (SMLE Mk.3)
              1x Sjt. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)

              1x Cpl. Technical Storeman (SMLE Mk.3)

              1x Cpl. Motor Mechanic (SMLE Mk.3)

              1x Cpl. Shoemaker (SMLE Mk.3)

              1x Cpl. Pioneer (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Pioneer (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Technical Storeman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Butcher (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Equipment Repairer (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Motor Mechanic (SMLE Mk.3)
              4x Pte. Sanitary duties (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Water duties (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Bricklayer (SMLE Mk.3)

              6x Pte. Carpenter (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Mason (SMLE Mk.3)
              18x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 3-ton Lorry (officer's mess)
              ***1x 3-ton Lorry (fitter's stores)

              ***1x 3-ton Lorry (pioneer's stores)
              ***5x 3-ton Lorry (cooking set)
              ***1x 3-ton Lorry (baggage)
              ***1x 3-ton Lorry (anti-gas capes)
              ***1x 3-ton Lorry (petrol distribution)

              ***2x 3-ton Lorry (mortar ammunition)
              ***1x 15-cwt Truck (water)
              ***3x 15-cwt Truck (ammunition)

              ***1x Willys MB (jeep)
              ***2x Motorcycle

   

  inf_company.png.41ba2ef41d684bcb18c8974347f68f66.png Rifle Company

  Spoiler

  Infantry Battalion Rifle Company, 4. Kwietnia 1942r.

   

      1x Company HQ
          1x Cpt/Maj. Company Commander (Enfield No.2)
          1x Cpt. Company Second-in-Command (Enfield No.2)
          1x WO2 Company Serjeant-Major (SMLE Mk.3)
          1x SSjt. Company Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)
          1x Cpl. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
          2x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
          3x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***2x 15-cwt Truck
          ***2x Bicycle

          ***2x 2-inch Mortar
      3x Rifle Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)
              1x Sjt. Platoon Serjeant (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 15-cwt Truck
              ***1x Bicycle
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

          3x Rifle Section
              1x Cpl. Section Commander (M1928 Thompson/Sten)

              1x LCpl. Section Second-in-Command (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Bren Gunner (Bren Mk.2)
              1x Pte. Bren Assistant (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Bomber (SMLE Mk.3+Cup Discharger)
              4x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)

   

  inf_battalion.png.db0aaffeca19d293acb59c64776cacd2.png Infanty Battalion (całość)

  Spoiler

  Infantry Battalion, 4. Kwietnia 1942r.

   

  1x Battalion HQ
      1x LtCol. Battalion Commander (Enfield No.2)
      1x Maj. Battalion Second-in-Command (Enfield No.2)
      1x Cpt. Adjutant (Enfield No.2)
      1x WO1 Serjeant-Major (Enfield No.2)
      1x Sjt. Orderly Room Clerk (SMLE Mk.3)
      2x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
      6x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
      5x Pte. Driver (SMLE Mk.3)

      1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)

      1x Pte. Rifleman (M1928 Thompson/Sten)
      1x Intelligence Section
          1x 2Lt/1Lt. Intelligence Officer (Enfield No.2)
          1x Sjt. Intelligence Serjeant (Enfield No.2)
          5x Pte. Scout (SMLE Mk.3)

          1x Pte. Scout (M1928 Thompson/Sten)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x Motorcycle

          ***3x Bicycle
      1x Military Police Section
          1x Sjt. Provost Serjeant (Enfield No.2)
          3x Pte. Regimental Policeman (Enfield No.2)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***4x Motorcycle

      1x Medical Section
          1x Cpt. Medical Officer (Enfield No.2)
          1x Sjt. Medical Serjeant (SMLE Mk.3)
          1x LCpl. Medical Officer's Orderly (SMLE Mk.3)
          2x Cpl. Stretcher Bearer (SMLE Mk.3)
          18x Pte. Stretcher Bearer (SMLE Mk.3)
      ***Dodatkowy sprzęt:

      ***1x Universal Carrier, Bren LMG

      ***1x 30-cwt Lorry (medical)

      ***1x 15-cwt Truck (battalion office)
      ***1x 15-cwt Truck (intelligence)
      ***1x 4-seater Car

      ***1x 2-seater Car
  1x HQ Company
      1x Company HQ

          1x Cpt/Maj. Company Commander (Enfield No.2)

          1x Cpt. Company Second-in-Command (Enfield No.2)
          1x WO2 Company Serjeant-Major (SMLE Mk.3)
          1x SSjt. Company Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)
          2x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)

          1x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Rangetaker (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)

          3x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***3x 15-cwt Truck

          ***1x Willys MB
      1x Signals Platoon
          1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)
          1x Sjt. Signal Serjeant (Enfield No.2)
          2x Cpl. Signaller (SMLE Mk.3)
          24x Pte. Signaller (SMLE Mk.3)
          3x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
          2x Pte. Orderly (Enfield No.2)
          1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
          2x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x 15-cwt Truck (signals)
          ***1x 15-cwt Truck
          ***3x Motorcycle
          ***5x Bicycle
          ***1x Boys Anti-tank Rifle

      1x Anti-aircraft Platoon
          1x Platoon HQ

              1x Sjt. Platoon Commander (Enfield No.2)

              2x Cpl. Rifleman (SMLE Mk.3)

              2x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x 15-cwt Truck (stores & equipment)

              ***1x 15-cwt Truck (reserve ammunition)

              ***1x Motorcycle
          4x Anti-aircraft Detachment
              2x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Willys MB, Bren LMG (AA)
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

     1x Mortar Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)

              1x Sjt. Platoon Serjeant (Enfield No.2)

              1x Cpl. Rifleman (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Orderly (Enfield No.2)

              1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Rangetaker (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x Universal Carrier, 3-inch Mortar
              ***3x 15-cwt Truck (Mortar Ammunition)
              ***2x Motorcycle
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

          3x Mortar Detachment (No.2/No.4/No.6)
              1x Sjt. Detachment Leader (SMLE Mk.3)
              1x Cpl. Mortar Gunner (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Assistant (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Ammunition Bearer (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Universal Carrier, 3-inch Mortar

          3x Mortar Detachment (No.1/No.3/No.5)
              1x LCpl. Detachment Leader (SMLE Mk.3)
              1x Cpl. Mortar Gunner (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Assistant (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Ammunition Bearer (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Universal Carrier, 3-inch Mortar

      1x Carrier Platoon
          1x Platoon HQ

              1x Cpt. Platoon Commander (Enfield No.2)
              1x 2Lt/1Lt. Platoon Second-in-Command (Enfield No.2)
              2x Pte. Batman (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Universal Carrier, Bren LMG
              ***1x 15-cwt Truck

              ***1x Cup Discharger
          4x Carrier Section
              1x Sjt. Section Commander (SMLE Mk.3)
              2x Cpl. Carrier Commander (SMLE Mk.3)
              3x Pte. Gunner (SMLE Mk.3)
              3x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***3x Universal Carrier, Bren LMG
              ***3x Boys Anti-tank Rifle

              ***3x Cup Discharger
      1x Anti-tank Platoon
          1x Platoon HQ

              1x Cpt. Platoon Commander (Enfield No.2)

              1x SSjt. Platoon Serjeant (Enfield No.2)

              1x Pte. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Motor Mechanic (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Gun Fitter (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)
              2x Pte. Orderly (Enfield No.2)

              1x Pte. Driver-Mechanic (Bren Mk.2)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 3-ton Portee

              ***1x Willys MB
              ***3x Motorcycle

              ***2x Boys Anti-tank Rifle
          2x Anti-tank Detachment
              1x 2Lt/1Lt. Detachment Commander (Enfield No.2)

              1x Sjt. Platoon Serjeant (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Batman (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Orderly (Enfield No.2)

              1x Pte. Ammunition Bearer (SMLE Mk.3)

              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Motorcycle

              2x Anti-tank Section

                  1x Sjt. Section Commander (SMLE Mk.3)

                  1x Sjt. Section Second-in-Command (SMLE Mk.3)

                  2x Pte. Gunner (SMLE Mk.3)

                  2x Pte. Assistant Gunner (SMLE Mk.3)

                  4x Pte. Ammo Bearer (SMLE Mk.3)

                  1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)

                  1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)

                  ***Dodatkowy sprzęt:

                  ***2x 3-ton Portee

                  ***2x 2-pdr Anti-tank Gun

                  ***2x Bren Mk.2
      1x Administrative Platoon
          1x Platoon HQ

              1x Cpt. Quartermaster (Enfield No.2)
              1x WO2 Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)
              1x 2Lt/1Lt. Transport Officer (Enfield No.2)
              1x Sjt. Transport Sergeant (Enfield No.2)
              2x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Postman (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Motorcycle

          1x Mess Section
              2x Sjt. Serjeant Cook (SMLE Mk.3)

              1x Cpl. Cook (SMLE Mk.3)
              12x Pte. Cook (SMLE Mk.3)
          1x Supply & Maintenance Section
              1x Sjt. Armourer (SMLE Mk.3)
              1x Sjt. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)

              1x Cpl. Technical Storeman (SMLE Mk.3)

              1x Cpl. Motor Mechanic (SMLE Mk.3)

              1x Cpl. Shoemaker (SMLE Mk.3)

              1x Cpl. Pioneer (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Pioneer (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Technical Storeman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Butcher (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Equipment Repairer (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Motor Mechanic (SMLE Mk.3)
              4x Pte. Sanitary duties (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Water duties (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Bricklayer (SMLE Mk.3)

              6x Pte. Carpenter (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Mason (SMLE Mk.3)
              18x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 3-ton Lorry (officer's mess)
              ***1x 3-ton Lorry (fitter's stores)

              ***1x 3-ton Lorry (pioneer's stores)
              ***5x 3-ton Lorry (cooking set)
              ***1x 3-ton Lorry (baggage)
              ***1x 3-ton Lorry (anti-gas capes)
              ***1x 3-ton Lorry (petrol distribution)

              ***2x 3-ton Lorry (mortar ammunition)
              ***1x 15-cwt Truck (water)
              ***3x 15-cwt Truck (ammunition)

              ***1x Willys MB (jeep)
              ***2x Motorcycle

  4x Rifle Company
      1x Company HQ

          1x Cpt/Maj. Company Commander (Enfield No.2)
          1x Cpt. Company Second-in-Command (Enfield No.2)
          1x WO2 Company Serjeant-Major (SMLE Mk.3)
          1x SSjt. Company Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)
          1x Cpl. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
          2x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
          3x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***2x 15-cwt Truck
          ***2x Bicycle

          ***2x 2-inch Mortar
      3x Rifle Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)
              1x Sjt. Platoon Serjeant (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 15-cwt Truck
              ***1x Bicycle
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

          3x Rifle Section
              1x Cpl. Section Commander (M1928 Thompson/Sten)

              1x LCpl. Section Second-in-Command (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Bren Gunner (Bren Mk.2)
              1x Pte. Bren Assistant (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Bomber (SMLE Mk.3+Cup Discharger)
              4x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)

   

   

  Egipt, Maroko, Algieria, Tunezja

  (od 30. Listopada 1942r. do 30. Kwietnia 1943r.)

  Spoiler

  hq_battalion.png.c634157c6122e913db5d2d8f5d3b690d.png Battalion HQ 

  Spoiler

  Infantry Battalion HQ, 30. Listopada 1942r.

   

  1x Battalion HQ
      1x LtCol. Battalion Commander (Enfield No.2)
      1x Maj. Battalion Second-in-Command (Enfield No.2)
      1x Cpt. Adjutant (Enfield No.2)
      1x WO1 Serjeant-Major (Enfield No.2)
      1x Sjt. Orderly Room Clerk (SMLE Mk.3)
      2x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
      3x Pte. Batman-Driver (SMLE Mk.3)
      2x Pte. Driver (SMLE Mk.3)

      1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)

      1x Pte. Rifleman (M1928 Thompson/Sten)
      1x Intelligence Section
          1x 2Lt/1Lt. Intelligence Officer (Enfield No.2)
          1x Sjt. Intelligence Serjeant (Enfield No.2)
          5x Pte. Scout (SMLE Mk.3)

          1x Pte. Scout (M1928 Thompson/Sten)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x Motorcycle

          ***3x Bicycle
      1x Military Police Section
          1x Sjt. Provost Serjeant (Enfield No.2)
          3x Pte. Regimental Policeman (Enfield No.2)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***4x Motorcycle

      1x Medical Section
          1x Cpt. Medical Officer (Enfield No.2)
          1x Sjt. Medical Serjeant (SMLE Mk.3)
          1x LCpl. Medical Officer's Orderly (SMLE Mk.3)
          2x Cpl. Stretcher Bearer (SMLE Mk.3)
          18x Pte. Stretcher Bearer (SMLE Mk.3)

          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x Willys MB

      ***Dodatkowy sprzęt:

      ***1x Universal Carrier, Bren LMG

      ***1x 3-ton Lorry (medical)

      ***1x 15-cwt Truck (battalion office)
      ***1x 15-cwt Truck (intelligence)
      ***1x 4-seater Car

      ***1x Willys MB

   

  hq_company.png.7f908717263716d7284762f347be1384.png HQ Company

  Spoiler

  Infantry Battalion HQ Company, 30. Listopada 1942r.


      1x Company HQ
          1x Cpt/Maj. Company Commander (Enfield No.2)

          1x Cpt. Company Second-in-Command (Enfield No.2)
          1x WO2 Company Serjeant-Major (SMLE Mk.3)
          1x SSjt. Company Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)
          2x Pte. Batman-Driver (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)

          1x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Rangetaker (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)

          1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***2x 15-cwt Truck

          ***1x Willys MB
      1x Signals Platoon
          1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)
          1x Sjt. Signal Serjeant (Enfield No.2)
          2x Cpl. Signaller (SMLE Mk.3)
          24x Pte. Signaller (SMLE Mk.3)
          3x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
          2x Pte. Orderly (Enfield No.2)
          1x Pte. Batman-Driver (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x 15-cwt Truck (signals)
          ***1x 15-cwt Truck
          ***2x Motorcycle
          ***5x Bicycle
          ***1x Boys Anti-tank Rifle

      1x Anti-aircraft Platoon
          1x Platoon HQ

              1x Sjt. Platoon Commander (Enfield No.2)

              2x Cpl. Rifleman (SMLE Mk.3)

              2x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x 15-cwt Truck (stores & equipment)

              ***1x 15-cwt Truck (reserve ammunition)

              ***1x Motorcycle
          4x Anti-aircraft Detachment
              2x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Willys MB, Bren LMG (AA)
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

     1x Mortar Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)

              1x Sjt. Platoon Serjeant (Enfield No.2)

              1x Cpl. Rifleman (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Orderly (Enfield No.2)

              1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Rangetaker (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x Universal Carrier, 3-inch Mortar
              ***3x 15-cwt Truck (Mortar Ammunition)
              ***2x Motorcycle
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

          3x Mortar Detachment (No.2/No.4/No.6)
              1x Sjt. Detachment Leader (SMLE Mk.3)
              1x Cpl. Mortar Gunner (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Assistant (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Ammunition Bearer (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Universal Carrier, 3-inch Mortar

          3x Mortar Detachment (No.1/No.3/No.5)
              1x LCpl. Detachment Leader (SMLE Mk.3)
              1x Cpl. Mortar Gunner (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Assistant (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Ammunition Bearer (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Universal Carrier, 3-inch Mortar

      1x Carrier Platoon
          1x Platoon HQ

              1x Cpt. Platoon Commander (Enfield No.2)
              1x 2Lt/1Lt. Platoon Second-in-Command (Enfield No.2)
              1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Batman-Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Universal Carrier, Bren LMG
              ***1x 15-cwt Truck

              ***1x Cup Discharger
          4x Carrier Section
              1x Sjt. Section Commander (SMLE Mk.3)
              2x Cpl. Carrier Commander (SMLE Mk.3)
              3x Pte. Gunner (SMLE Mk.3)
              3x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***3x Universal Carrier, Bren LMG
              ***3x Boys Anti-tank Rifle

              ***3x Cup Discharger
      1x Anti-tank Platoon
          1x Platoon HQ

              1x Cpt. Platoon Commander (Enfield No.2)

              1x WO2 Company Serjeant-Major (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Motor Mechanic (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Gun Fitter (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)
              2x Pte. Orderly (Enfield No.2)

              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              4x Pte. Driver (SMLE Mk.3)

              3x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 3-ton Portee

              ***2x 3-ton Lorry, Bren LMG

              ***1x 15-cwt Truck, Bren LMG

              ***1x 15-cwt Truck

              ***1x Willys MB
              ***2x Motorcycle

              ***2x Boys Anti-tank Rifle
          2x Anti-tank Detachment
              1x 2Lt/1Lt. Detachment Commander (Enfield No.2)

              1x Sjt. Platoon Serjeant (SMLE Mk.3)

              1x Pvt. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)

              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***2x Willys MB

              2x Anti-tank Section

                  1x Sjt. Section Commander (SMLE Mk.3)

                  1x Sjt. Section Second-in-Command (SMLE Mk.3)

                  2x Pte. Gunner (SMLE Mk.3)

                  2x Pte. Assistant Gunner (SMLE Mk.3)

                  4x Pte. Ammo Bearer (SMLE Mk.3)

                  1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)

                  1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)

                  ***Dodatkowy sprzęt:

                  ***1x 3-ton Portee, Bren LMG

                  ***1x 3-ton Portee

                  ***2x 2-pdr Anti-tank Gun
      1x Administrative Platoon
          1x Platoon HQ

              1x Cpt. Quartermaster (Enfield No.2)
              1x WO2 Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)
              1x 2Lt/1Lt. Transport Officer (Enfield No.2)
              1x Sjt. Transport Sergeant (Enfield No.2)
              1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Batman-Driver (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Postman (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x Willys MB
              ***1x Motorcycle

          1x Mess Section
              2x Sjt. Serjeant Cook (SMLE Mk.3)

              1x Cpl. Cook (SMLE Mk.3)
              12x Pte. Cook (SMLE Mk.3)
          1x Supply & Maintenance Section
              1x Sjt. Armourer (SMLE Mk.3)
              1x Sjt. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)

              1x Cpl. Technical Storeman (SMLE Mk.3)

              1x Cpl. Motor Mechanic (SMLE Mk.3)

              1x Cpl. Shoemaker (SMLE Mk.3)

              1x Cpl. Pioneer (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Pioneer (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Technical Storeman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Butcher (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Equipment Repairer (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Motor Mechanic (SMLE Mk.3)
              4x Pte. Sanitary duties (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Water duties (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Bricklayer (SMLE Mk.3)

              6x Pte. Carpenter (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Mason (SMLE Mk.3)
              18x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 3-ton Lorry (officer's mess)
              ***1x 3-ton Lorry (fitter's stores)

              ***1x 3-ton Lorry (pioneer's stores)
              ***5x 3-ton Lorry (cooking set)
              ***1x 3-ton Lorry (baggage)
              ***1x 3-ton Lorry (anti-gas capes)
              ***1x 3-ton Lorry (petrol distribution)

              ***2x 3-ton Lorry (mortar ammunition)
              ***1x 15-cwt Truck (water)
              ***3x 15-cwt Truck (ammunition)

              ***1x Willys MB (jeep)
              ***2x Motorcycle

   

  inf_company.png.41ba2ef41d684bcb18c8974347f68f66.png Rifle Company

  Spoiler

  Infantry Battalion Rifle Company, 30. Listopada 1942r.

   

      1x Company HQ
          1x Cpt/Maj. Company Commander (Enfield No.2)
          1x Cpt. Company Second-in-Command (Enfield No.2)
          1x WO2 Company Serjeant-Major (SMLE Mk.3)
          1x SSjt. Company Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)
          1x Cpl. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
          3x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Batman-Driver (SMLE Mk.3)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***2x 15-cwt Truck
          ***2x Bicycle

          ***2x 2-inch Mortar
      3x Rifle Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)
              1x Sjt. Platoon Serjeant (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 15-cwt Truck
              ***1x Bicycle
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

          3x Rifle Section
              1x Cpl. Section Commander (M1928 Thompson/Sten)

              1x LCpl. Section Second-in-Command (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Bren Gunner (Bren Mk.2)
              1x Pte. Bren Assistant (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Bomber (SMLE Mk.3+Cup Discharger)
              4x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)

   

  inf_battalion.png.db0aaffeca19d293acb59c64776cacd2.png Infanty Battalion (całość)

  Spoiler

  Infantry Battalion, 30. Listopada 1942r.

   

  1x Battalion HQ
      1x LtCol. Battalion Commander (Enfield No.2)
      1x Maj. Battalion Second-in-Command (Enfield No.2)
      1x Cpt. Adjutant (Enfield No.2)
      1x WO1 Serjeant-Major (Enfield No.2)
      1x Sjt. Orderly Room Clerk (SMLE Mk.3)
      2x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
      3x Pte. Batman-Driver (SMLE Mk.3)
      2x Pte. Driver (SMLE Mk.3)

      1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)

      1x Pte. Rifleman (M1928 Thompson/Sten)
      1x Intelligence Section
          1x 2Lt/1Lt. Intelligence Officer (Enfield No.2)
          1x Sjt. Intelligence Serjeant (Enfield No.2)
          5x Pte. Scout (SMLE Mk.3)

          1x Pte. Scout (M1928 Thompson/Sten)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x Motorcycle

          ***3x Bicycle
      1x Military Police Section
          1x Sjt. Provost Serjeant (Enfield No.2)
          3x Pte. Regimental Policeman (Enfield No.2)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***4x Motorcycle

      1x Medical Section
          1x Cpt. Medical Officer (Enfield No.2)
          1x Sjt. Medical Serjeant (SMLE Mk.3)
          1x LCpl. Medical Officer's Orderly (SMLE Mk.3)
          2x Cpl. Stretcher Bearer (SMLE Mk.3)
          18x Pte. Stretcher Bearer (SMLE Mk.3)

          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x Willys MB

      ***Dodatkowy sprzęt:

      ***1x Universal Carrier, Bren LMG

      ***1x 3-ton Lorry (medical)

      ***1x 15-cwt Truck (battalion office)
      ***1x 15-cwt Truck (intelligence)
      ***1x 4-seater Car

      ***1x Willys MB
  1x HQ Company
      1x Company HQ

          1x Cpt/Maj. Company Commander (Enfield No.2)

          1x Cpt. Company Second-in-Command (Enfield No.2)
          1x WO2 Company Serjeant-Major (SMLE Mk.3)
          1x SSjt. Company Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)
          2x Pte. Batman-Driver (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)

          1x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Rangetaker (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)

          1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***2x 15-cwt Truck

          ***1x Willys MB
      1x Signals Platoon
          1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)
          1x Sjt. Signal Serjeant (Enfield No.2)
          2x Cpl. Signaller (SMLE Mk.3)
          24x Pte. Signaller (SMLE Mk.3)
          3x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
          2x Pte. Orderly (Enfield No.2)
          1x Pte. Batman-Driver (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x 15-cwt Truck (signals)
          ***1x 15-cwt Truck
          ***2x Motorcycle
          ***5x Bicycle
          ***1x Boys Anti-tank Rifle

      1x Anti-aircraft Platoon
          1x Platoon HQ

              1x Sjt. Platoon Commander (Enfield No.2)

              2x Cpl. Rifleman (SMLE Mk.3)

              2x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x 15-cwt Truck (stores & equipment)

              ***1x 15-cwt Truck (reserve ammunition)

              ***1x Motorcycle
          4x Anti-aircraft Detachment
              2x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Willys MB, Bren LMG (AA)
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

     1x Mortar Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)

              1x Sjt. Platoon Serjeant (Enfield No.2)

              1x Cpl. Rifleman (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Orderly (Enfield No.2)

              1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Rangetaker (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x Universal Carrier, 3-inch Mortar
              ***3x 15-cwt Truck (Mortar Ammunition)
              ***2x Motorcycle
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

          3x Mortar Detachment (No.2/No.4/No.6)
              1x Sjt. Detachment Leader (SMLE Mk.3)
              1x Cpl. Mortar Gunner (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Assistant (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Ammunition Bearer (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Universal Carrier, 3-inch Mortar

          3x Mortar Detachment (No.1/No.3/No.5)
              1x LCpl. Detachment Leader (SMLE Mk.3)
              1x Cpl. Mortar Gunner (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Assistant (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Ammunition Bearer (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Universal Carrier, 3-inch Mortar

      1x Carrier Platoon
          1x Platoon HQ

              1x Cpt. Platoon Commander (Enfield No.2)
              1x 2Lt/1Lt. Platoon Second-in-Command (Enfield No.2)
              1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Batman-Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Universal Carrier, Bren LMG
              ***1x 15-cwt Truck

              ***1x Cup Discharger
          4x Carrier Section
              1x Sjt. Section Commander (SMLE Mk.3)
              2x Cpl. Carrier Commander (SMLE Mk.3)
              3x Pte. Gunner (SMLE Mk.3)
              3x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***3x Universal Carrier, Bren LMG
              ***3x Boys Anti-tank Rifle

              ***3x Cup Discharger
      1x Anti-tank Platoon
          1x Platoon HQ

              1x Cpt. Platoon Commander (Enfield No.2)

              1x WO2 Company Serjeant-Major (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Motor Mechanic (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Gun Fitter (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)
              2x Pte. Orderly (Enfield No.2)

              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              4x Pte. Driver (SMLE Mk.3)

              3x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 3-ton Portee

              ***2x 3-ton Lorry, Bren LMG

              ***1x 15-cwt Truck, Bren LMG

              ***1x 15-cwt Truck

              ***1x Willys MB
              ***2x Motorcycle

              ***2x Boys Anti-tank Rifle
          2x Anti-tank Detachment
              1x 2Lt/1Lt. Detachment Commander (Enfield No.2)

              1x Sjt. Platoon Serjeant (SMLE Mk.3)

              1x Pvt. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)

              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***2x Willys MB

              2x Anti-tank Section

                  1x Sjt. Section Commander (SMLE Mk.3)

                  1x Sjt. Section Second-in-Command (SMLE Mk.3)

                  2x Pte. Gunner (SMLE Mk.3)

                  2x Pte. Assistant Gunner (SMLE Mk.3)

                  4x Pte. Ammo Bearer (SMLE Mk.3)

                  1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)

                  1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)

                  ***Dodatkowy sprzęt:

                  ***1x 3-ton Portee, Bren LMG

                  ***1x 3-ton Portee

                  ***2x 2-pdr Anti-tank Gun
      1x Administrative Platoon
          1x Platoon HQ

              1x Cpt. Quartermaster (Enfield No.2)
              1x WO2 Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)
              1x 2Lt/1Lt. Transport Officer (Enfield No.2)
              1x Sjt. Transport Sergeant (Enfield No.2)
              1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Batman-Driver (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Postman (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x Willys MB
              ***1x Motorcycle

          1x Mess Section
              2x Sjt. Serjeant Cook (SMLE Mk.3)

              1x Cpl. Cook (SMLE Mk.3)
              12x Pte. Cook (SMLE Mk.3)
          1x Supply & Maintenance Section
              1x Sjt. Armourer (SMLE Mk.3)
              1x Sjt. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)

              1x Cpl. Technical Storeman (SMLE Mk.3)

              1x Cpl. Motor Mechanic (SMLE Mk.3)

              1x Cpl. Shoemaker (SMLE Mk.3)

              1x Cpl. Pioneer (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Pioneer (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Technical Storeman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Butcher (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Equipment Repairer (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Motor Mechanic (SMLE Mk.3)
              4x Pte. Sanitary duties (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Water duties (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Bricklayer (SMLE Mk.3)

              6x Pte. Carpenter (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Mason (SMLE Mk.3)
              18x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 3-ton Lorry (officer's mess)
              ***1x 3-ton Lorry (fitter's stores)

              ***1x 3-ton Lorry (pioneer's stores)
              ***5x 3-ton Lorry (cooking set)
              ***1x 3-ton Lorry (baggage)
              ***1x 3-ton Lorry (anti-gas capes)
              ***1x 3-ton Lorry (petrol distribution)

              ***2x 3-ton Lorry (mortar ammunition)
              ***1x 15-cwt Truck (water)
              ***3x 15-cwt Truck (ammunition)

              ***1x Willys MB (jeep)
              ***2x Motorcycle

  4x Rifle Company
      1x Company HQ

          1x Cpt/Maj. Company Commander (Enfield No.2)
          1x Cpt. Company Second-in-Command (Enfield No.2)
          1x WO2 Company Serjeant-Major (SMLE Mk.3)
          1x SSjt. Company Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)
          1x Cpl. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
          3x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Batman-Driver (SMLE Mk.3)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***2x 15-cwt Truck
          ***2x Bicycle

          ***2x 2-inch Mortar
      3x Rifle Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)
              1x Sjt. Platoon Serjeant (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 15-cwt Truck
              ***1x Bicycle
              ***1x Boys Anti-tank Rifle

          3x Rifle Section
              1x Cpl. Section Commander (M1928 Thompson/Sten)

              1x LCpl. Section Second-in-Command (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Bren Gunner (Bren Mk.2)
              1x Pte. Bren Assistant (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Bomber (SMLE Mk.3+Cup Discharger)
              4x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)

   

   

  Włochy (Sycylia, Płw. Apeniński)

  (od 30. Kwietnia 1943r. do 12. Listopada 1944r.)

  Spoiler

  hq_battalion.png.c634157c6122e913db5d2d8f5d3b690d.png Battalion HQ 

  Spoiler

  Infantry Battalion HQ, 30. Kwietnia 1943r.

   

  1x Battalion HQ
      1x LtCol. Battalion Commander (Enfield No.2)
      1x Maj. Battalion Second-in-Command (Enfield No.2)
      1x Cpt. Adjutant (Enfield No.2)
      1x WO1 Serjeant-Major (M1928 Thompson/Sten)
      1x Sjt. Orderly Room Clerk (SMLE Mk.3)
      2x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)

      2x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
      2x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)
      3x Pte. Driver (M1928 Thompson/Sten)

      1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
      1x Intelligence Section
          1x 2Lt/1Lt. Intelligence Officer (Enfield No.2)
          1x Sjt. Intelligence Serjeant (M1928 Thompson/Sten)

          1x Cpl. Scout (SMLE Mk.3)
          5x Pte. Scout (SMLE Mk.3)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x Motorcycle

          ***6x Bicycle
      1x Military Police Section
          1x Sjt. Provost Serjeant (M1928 Thompson/Sten)
          3x Pte. Regimental Policeman (M1928 Thompson/Sten)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***4x Motorcycle

      1x Medical Section
          1x Cpt. Medical Officer (Enfield No.2)
          1x Sjt. Medical Serjeant (SMLE Mk.3)
          1x LCpl. Medical Officer's Orderly (M1928 Thompson/Sten)
          1x Cpl. Stretcher Bearer (M1928 Thompson/Sten)
          19x Pte. Stretcher Bearer (M1928 Thompson/Sten)

          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x Willys MB

      ***Dodatkowy sprzęt:

      ***1x Universal Carrier, Bren LMG

      ***1x 3-ton Lorry (medical)

      ***1x 15-cwt Truck (battalion office)
      ***1x 15-cwt Truck (intelligence)

      ***2x 15-cwt Truck
      ***1x 4-seater Car

      ***1x Willys MB

   

  hq_company.png.7f908717263716d7284762f347be1384.png HQ Company

  Spoiler

  Infantry Battalion HQ Company, 30. Kwietnia 1943r.


      1x Company HQ
          1x Cpt/Maj. Company Commander (Enfield No.2)
          1x WO2 Company Serjeant-Major (SMLE Mk.3)
          1x SSjt. Company Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)
          1x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x Willys MB
      1x Signals Platoon

          1x Platoon HQ

              1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)

              1x Sjt. Signal Serjeant (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)

              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x 15-cwt Truck
              ***1x Motorcycle
              ***1x PIAT

          1x Signal office and Line Section

              2x Cpl. Signaller (SMLE Mk.3)

              2x Pte. Signaller (SMLE Mk.3)

              3x Pte. Signaller-Orderly (SMLE Mk.3)

              4x Pte. Signaller-Orderly (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Driver (M1928 Thompson/Sten)

              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x 15-cwt Truck (signals)
              ***4x Motorcycle
              ***3x Bicycle

          1x Wireless and Visual Section

              1x Cpl. Signaller (SMLE Mk.3)

              9x Pvt. Signaller (SMLE Mk.3)

              9x Pvt. Signaller (No.18 Set Operator) (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pvt. Driver (M1928 Thompson/Sten)

              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x 15-cwt Truck (signals)

      1x Administrative Platoon
          1x Platoon HQ

              1x Cpt. Quartermaster (Enfield No.2)
              1x WO2 Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)
              1x 2Lt/1Lt. Transport Officer (Enfield No.2)
              1x Sjt. Transport Sergeant (M1928 Thompson/Sten)
              1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)
              1x Pte. Postman (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x Willys MB
              ***1x Motorcycle

          1x Mess Section
              2x Sjt. Serjeant Cook (SMLE Mk.3)

              1x Cpl. Cook (SMLE Mk.3)
              12x Pte. Cook (SMLE Mk.3)
          1x Supply & Maintenance Section
              1x Sjt. Armourer (SMLE Mk.3)
              1x Sjt. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)

              1x Sjt. Technical Storeman (SMLE Mk.3)

              1x Cpl. Motor Mechanic (SMLE Mk.3)

              1x Cpl. Shoemaker (SMLE Mk.3)

              1x Cpl. Technical Storeman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Butcher (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Equipment Repairer (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Motor Mechanic (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Technical Storeman (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
              4x Pte. Sanitary duties (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Water duties (SMLE Mk.3)
              12x Pte. Driver (M1928 Thompson/Sten)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 3-ton Lorry (officer's mess)
              ***1x 3-ton Lorry (MT stores)

              ***1x 3-ton Lorry (QM stores)
              ***5x 3-ton Lorry (cooking set)
              ***1x 3-ton Lorry (rations)
              ***1x 3-ton Lorry (petrol distribution)

              ***2x 3-ton Lorry (mortar ammunition)
              ***1x 15-cwt Trailer (water)
              ***1x 15-cwt Truck (ammunition)

              ***1x Willys MB
              ***2x Motorcycle

              ***3x PIAT

              ***3x Bren Mk.3

   

  support_company.png.5349320ecd7f647dd144c9162dd942ed.png Support Company

  Spoiler

  Infantry Battalion Support Company, 30. Kwietnia 1943r.

   

      1x Company HQ

          1x Cpt/Maj. Company Commander (Enfield No.2)
          1x WO2 Company Serjeant-Major (SMLE Mk.3)
          1x SSjt. Company Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)
          1x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)

          2x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)

          1x Pte. Driver (M1928 Thompson/Sten)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x 15-cwt Truck

          ***1x Willys MB

      1x Mortar Platoon

          1x Platoon HQ
              1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)

              1x Sjt. Platoon Serjeant (M1928 Thompson/Sten)

              1x Cpl. Rifleman (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Orderly (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Driver-Mechanic (M1928 Thompson/Sten)
              1x Pte. Rangetaker (M1928 Thompson/Sten)

              2x Pte. Driver (M1928 Thompson/Sten)

              2x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x Universal Carrier, 3-inch Mortar
              ***3x 15-cwt Truck (Mortar Ammunition)
              ***3x Motorcycle
              ***3x PIAT

          3x Mortar Detachment (No.2/No.4/No.6)
              1x Sjt. Detachment Leader (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Gunner (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Assistant (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Ammunition Bearer (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver-Mechanic (M1928 Thompson/Sten)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Universal Carrier, 3-inch Mortar

          3x Mortar Detachment (No.1/No.3/No.5)
              1x LCpl.. Detachment Leader (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Gunner (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Assistant (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Ammunition Bearer (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver-Mechanic (M1928 Thompson/Sten)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Universal Carrier, 3-inch Mortar

      1x Carrier Platoon
          1x Platoon HQ

              1x Cpt. Platoon Commander (Enfield No.2)
              1x 2Lt/1Lt. Platoon Second-in-Command (Enfield No.2)

              1x Sjt. Platoon Serjeant (M1928 Thompson/Sten)
              1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)

              2x Pte. Orderly (M1928 Thompson)

              1x Pte. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Driver (M1928 Thompson/Sten)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Universal Carrier, Bren LMG
              ***2x 15-cwt Truck

              ***3x Motorcycle
          4x Carrier Section
              1x Sjt. Section Commander (SMLE Mk.3)
              2x Cpl. Carrier Commander (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Orderly (M1928 Thompson/Sten)
              3x Pte. Gunner (Bren Mk.2)

              3x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)
              3x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***3x Universal Carrier, Bren LMG

              ***1x Motorcycle
              ***1x 2-inch Mortar

              ***1x PIAT

      1x Anti-tank Platoon

          1x Platoon HQ
              1x Cpt. Platoon Commander (Enfield No.2)

              1x 2Lt/1Lt. Platoon Second-in-Command (Enfield No.2)

              1x Sjt. Company Serjeant-Major (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Gun Fitter (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Orderly (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x Universal Carrier

              ***2x 15-cwt Truck
              ***2x Motorcycle

          2x Anti-tank Detachment
              1x 2Lt/1Lt. Detachment Commander (Enfield No.2)

              1x Sjt. Platoon Serjeant (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)

              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***2x Willys MB

              3x Anti-tank Section

                  1x Sjt. Section Commander (SMLE Mk.3)

                  2x Cpl. Detachment Commander (SMLE Mk.3)

                  1x LCpl. Detachment Commander (SMLE Mk.3)

                  1x Pte. Orderly (M1928 Thompson/Sten)

                  6x Pte. Gunner (SMLE Mk.3)

                  4x Pte. Driver-Mechanic (M1928 Thompson/Sten)

                  ***Dodatkowy sprzęt:

                  ***2x Loyd Carrier

                  ***2x Loyd Carrier, Bren LMG

                  ***1x Motorcycle

                  ***2x 6-pdr Anti-tank Gun

                  ***2x 2-inch Mortar

      1x Assault Pioneer Platoon

          1x Platoon HQ

              1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)

              1x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)

              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x Willys MB

          1x Pioneer Section

              1x Sjt. Pioneer Serjeant (SMLE Mk.3)

              6x Pte. Carpenter (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Bricklayer (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Mason (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Driver (M1928 Thompson/Sten)

              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x 3-ton Lorry (tools & stores)

          2x Assault Section

              1x Cpl. Pioneer (SMLE Mk.3)

              3x Pte. Pioneer (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Driver (M1928 Thompson/Sten)

              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x Willys MB

   

  inf_company.png.41ba2ef41d684bcb18c8974347f68f66.png Rifle Company

  Spoiler

  Infantry Battalion Rifle Company, 30. Kwietnia 1943r.


      1x Company HQ
          1x Cpt/Maj. Company Commander (Enfield No.2)
          1x Cpt. Company Second-in-Command (Enfield No.2)
          1x WO2 Company Serjeant-Major (SMLE Mk.3)
          1x SSjt. Company Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)

          1x Cpl. Driver (M1928 Thompson/Sten)
          1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
          3x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)

          2x Pte. Sniper (Lee-Enfield No.4 Mk.1 (T))
          2x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)

          1x Pte. Driver (M1928 Thompson/Sten)
          ***Dodatkowy sprzęt:

          ***1x Universal Carrier, Bren LMG
          ***3x 15-cwt Truck

          ***1x Willys MB
          ***3x Bicycle

          ***3x PIAT

          ***1x 2-inch Mortar
      3x Rifle Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)
              1x Sjt. Platoon Serjeant (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Bicycle

          1x 2-inch Mortar Sub-section

              1x LCpl. Sub-section Commander (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Mortar Gunner (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Mortar Assistant (SMLE Mk.3)

              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 2-inch Mortar
          3x Rifle Section
              1x Cpl. Section Commander (M1928 Thompson/Sten)

              1x LCpl. Section Second-in-Command (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Bren Gunner (Bren Mk.2)
              1x Pte. Bren Assistant (SMLE Mk.3)
              6x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)

   

  inf_battalion.png.db0aaffeca19d293acb59c64776cacd2.png Infanty Battalion (całość)

  Spoiler

  Infantry Battalion, 30. Kwietnia 1943r.

   

  1x Battalion HQ
      1x LtCol. Battalion Commander (Enfield No.2)
      1x Maj. Battalion Second-in-Command (Enfield No.2)
      1x Cpt. Adjutant (Enfield No.2)
      1x WO1 Serjeant-Major (M1928 Thompson/Sten)
      1x Sjt. Orderly Room Clerk (SMLE Mk.3)
      2x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)

      2x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
      2x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)
      3x Pte. Driver (M1928 Thompson/Sten)

      1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
      1x Intelligence Section
          1x 2Lt/1Lt. Intelligence Officer (Enfield No.2)
          1x Sjt. Intelligence Serjeant (M1928 Thompson/Sten)

          1x Cpl. Scout (SMLE Mk.3)
          5x Pte. Scout (SMLE Mk.3)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x Motorcycle

          ***6x Bicycle
      1x Military Police Section
          1x Sjt. Provost Serjeant (M1928 Thompson/Sten)
          3x Pte. Regimental Policeman (M1928 Thompson/Sten)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***4x Motorcycle

      1x Medical Section
          1x Cpt. Medical Officer (Enfield No.2)
          1x Sjt. Medical Serjeant (SMLE Mk.3)
          1x LCpl. Medical Officer's Orderly (M1928 Thompson/Sten)
          1x Cpl. Stretcher Bearer (M1928 Thompson/Sten)
          19x Pte. Stretcher Bearer (M1928 Thompson/Sten)

          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x Willys MB

      ***Dodatkowy sprzęt:

      ***1x Universal Carrier, Bren LMG

      ***1x 3-ton Lorry (medical)

      ***1x 15-cwt Truck (battalion office)
      ***1x 15-cwt Truck (intelligence)

      ***2x 15-cwt Truck
      ***1x 4-seater Car

      ***1x Willys MB
  1x HQ Company
      1x Company HQ

          1x Cpt/Maj. Company Commander (Enfield No.2)
          1x WO2 Company Serjeant-Major (SMLE Mk.3)
          1x SSjt. Company Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)
          1x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x Willys MB
      1x Signals Platoon

          1x Platoon HQ

              1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)

              1x Sjt. Signal Serjeant (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)

              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x 15-cwt Truck
              ***1x Motorcycle
              ***1x PIAT

          1x Signal office and Line Section

              2x Cpl. Signaller (SMLE Mk.3)

              2x Pte. Signaller (SMLE Mk.3)

              3x Pte. Signaller-Orderly (SMLE Mk.3)

              4x Pte. Signaller-Orderly (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Driver (M1928 Thompson/Sten)

              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x 15-cwt Truck (signals)
              ***4x Motorcycle
              ***3x Bicycle

          1x Wireless and Visual Section

              1x Cpl. Signaller (SMLE Mk.3)

              9x Pvt. Signaller (SMLE Mk.3)

              9x Pvt. Signaller (No.18 Set Operator) (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pvt. Driver (M1928 Thompson/Sten)

              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x 15-cwt Truck (signals)

      1x Administrative Platoon
          1x Platoon HQ

              1x Cpt. Quartermaster (Enfield No.2)
              1x WO2 Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)
              1x 2Lt/1Lt. Transport Officer (Enfield No.2)
              1x Sjt. Transport Sergeant (M1928 Thompson/Sten)
              1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)
              1x Pte. Postman (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x Willys MB
              ***1x Motorcycle

          1x Mess Section
              2x Sjt. Serjeant Cook (SMLE Mk.3)

              1x Cpl. Cook (SMLE Mk.3)
              12x Pte. Cook (SMLE Mk.3)
          1x Supply & Maintenance Section
              1x Sjt. Armourer (SMLE Mk.3)
              1x Sjt. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)

              1x Sjt. Technical Storeman (SMLE Mk.3)

              1x Cpl. Motor Mechanic (SMLE Mk.3)

              1x Cpl. Shoemaker (SMLE Mk.3)

              1x Cpl. Technical Storeman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Butcher (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Equipment Repairer (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Motor Mechanic (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Technical Storeman (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
              4x Pte. Sanitary duties (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Water duties (SMLE Mk.3)
              12x Pte. Driver (M1928 Thompson/Sten)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 3-ton Lorry (officer's mess)
              ***1x 3-ton Lorry (MT stores)

              ***1x 3-ton Lorry (QM stores)
              ***5x 3-ton Lorry (cooking set)
              ***1x 3-ton Lorry (rations)
              ***1x 3-ton Lorry (petrol distribution)

              ***2x 3-ton Lorry (mortar ammunition)
              ***1x 15-cwt Trailer (water)
              ***1x 15-cwt Truck (ammunition)

              ***1x Willys MB
              ***2x Motorcycle

              ***3x PIAT

              ***3x Bren Mk.3

  1x Support Company

      1x Company HQ

          1x Cpt/Maj. Company Commander (Enfield No.2)
          1x WO2 Company Serjeant-Major (SMLE Mk.3)
          1x SSjt. Company Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)
          1x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)

          2x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)

          1x Pte. Driver (M1928 Thompson/Sten)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x 15-cwt Truck

          ***1x Willys MB

      1x Mortar Platoon

          1x Platoon HQ
              1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)

              1x Sjt. Platoon Serjeant (M1928 Thompson/Sten)

              1x Cpl. Rifleman (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Orderly (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Driver-Mechanic (M1928 Thompson/Sten)
              1x Pte. Rangetaker (M1928 Thompson/Sten)

              2x Pte. Driver (M1928 Thompson/Sten)

              2x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x Universal Carrier, 3-inch Mortar
              ***3x 15-cwt Truck (Mortar Ammunition)
              ***3x Motorcycle
              ***3x PIAT

          3x Mortar Detachment (No.2/No.4/No.6)
              1x Sjt. Detachment Leader (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Gunner (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Assistant (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Ammunition Bearer (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver-Mechanic (M1928 Thompson/Sten)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Universal Carrier, 3-inch Mortar

          3x Mortar Detachment (No.1/No.3/No.5)
              1x LCpl.. Detachment Leader (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Gunner (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Assistant (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Ammunition Bearer (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver-Mechanic (M1928 Thompson/Sten)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Universal Carrier, 3-inch Mortar

      1x Carrier Platoon
          1x Platoon HQ

              1x Cpt. Platoon Commander (Enfield No.2)
              1x 2Lt/1Lt. Platoon Second-in-Command (Enfield No.2)

              1x Sjt. Platoon Serjeant (M1928 Thompson/Sten)
              1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)

              2x Pte. Orderly (M1928 Thompson)

              1x Pte. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Driver (M1928 Thompson/Sten)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Universal Carrier, Bren LMG
              ***2x 15-cwt Truck

              ***3x Motorcycle
          4x Carrier Section
              1x Sjt. Section Commander (SMLE Mk.3)
              2x Cpl. Carrier Commander (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Orderly (M1928 Thompson/Sten)
              3x Pte. Gunner (Bren Mk.2)

              3x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)
              3x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***3x Universal Carrier, Bren LMG

              ***1x Motorcycle
              ***1x 2-inch Mortar

              ***1x PIAT

      1x Anti-tank Platoon

          1x Platoon HQ
              1x Cpt. Platoon Commander (Enfield No.2)

              1x 2Lt/1Lt. Platoon Second-in-Command (Enfield No.2)

              1x Sjt. Company Serjeant-Major (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Motor Vehicle Fitter (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Gun Fitter (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Orderly (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x Universal Carrier

              ***2x 15-cwt Truck
              ***2x Motorcycle

          2x Anti-tank Detachment
              1x 2Lt/1Lt. Detachment Commander (Enfield No.2)

              1x Sjt. Platoon Serjeant (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)

              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***2x Willys MB

              3x Anti-tank Section

                  1x Sjt. Section Commander (SMLE Mk.3)

                  2x Cpl. Detachment Commander (SMLE Mk.3)

                  1x LCpl. Detachment Commander (SMLE Mk.3)

                  1x Pte. Orderly (M1928 Thompson/Sten)

                  6x Pte. Gunner (SMLE Mk.3)

                  4x Pte. Driver-Mechanic (M1928 Thompson/Sten)

                  ***Dodatkowy sprzęt:

                  ***2x Loyd Carrier

                  ***2x Loyd Carrier, Bren LMG

                  ***1x Motorcycle

                  ***2x 6-pdr Anti-tank Gun

                  ***2x 2-inch Mortar

      1x Assault Pioneer Platoon

          1x Platoon HQ

              1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)

              1x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)

              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x Willys MB

          1x Pioneer Section

              1x Sjt. Pioneer Serjeant (SMLE Mk.3)

              6x Pte. Carpenter (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Bricklayer (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Mason (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Driver (M1928 Thompson/Sten)

              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x 3-ton Lorry (tools & stores)

          2x Assault Section

              1x Cpl. Pioneer (SMLE Mk.3)

              3x Pte. Pioneer (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Driver (M1928 Thompson/Sten)

              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x Willys MB

  4x Rifle Company
      1x Company HQ

          1x Cpt/Maj. Company Commander (Enfield No.2)
          1x Cpt. Company Second-in-Command (Enfield No.2)
          1x WO2 Company Serjeant-Major (SMLE Mk.3)
          1x SSjt. Company Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)

          1x Cpl. Driver (M1928 Thompson/Sten)
          1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
          3x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)

          2x Pte. Sniper (Lee-Enfield No.4 Mk.1 (T))
          2x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)

          1x Pte. Driver (M1928 Thompson/Sten)
          ***Dodatkowy sprzęt:

          ***1x Universal Carrier, Bren LMG
          ***3x 15-cwt Truck

          ***1x Willys MB
          ***3x Bicycle

          ***3x PIAT

          ***1x 2-inch Mortar
      3x Rifle Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)
              1x Sjt. Platoon Serjeant (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Bicycle

          1x 2-inch Mortar Sub-section

              1x LCpl. Sub-section Commander (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Mortar Gunner (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Mortar Assistant (SMLE Mk.3)

              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 2-inch Mortar
          3x Rifle Section
              1x Cpl. Section Commander (M1928 Thompson/Sten)

              1x LCpl. Section Second-in-Command (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Bren Gunner (Bren Mk.2)
              1x Pte. Bren Assistant (SMLE Mk.3)
              6x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)

   

   

  Europa, Włochy, Birma, Malezja

  (od 12. Listopada 1944r. do końca wojny)

  Spoiler

  hq_battalion.png.c634157c6122e913db5d2d8f5d3b690d.png Battalion HQ 

  Spoiler

  Infantry Battalion HQ, 12. Listopada 1944r.

   

  1x Battalion HQ
      1x LtCol. Battalion Commander (Enfield No.2)
      1x Maj. Battalion Second-in-Command (Enfield No.2)
      1x Cpt. Adjutant (Enfield No.2)
      1x WO1 Serjeant-Major (M1928 Thompson/Sten)
      1x Sjt. Orderly Room Clerk (SMLE Mk.3)
      2x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)

      2x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
      2x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)
      3x Pte. Driver (M1928 Thompson/Sten)

      1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)

      1x Sniper Section

          1x Sjt. Sniper (Lee-Enfield No.4 Mk.1 (T))

          1x Cpl. Sniper (Lee-Enfield No.4 Mk.1 (T))

          2x LCpl. Sniper (Lee-Enfield No.4 Mk.1 (T))

          4x Pte. Sniper (Lee-Enfield No.4 Mk.1 (T))
      1x Intelligence Section
          1x 2Lt/1Lt. Intelligence Officer (Enfield No.2)
          1x Sjt. Intelligence Serjeant (M1928 Thompson/Sten)

          1x Cpl. Scout (SMLE Mk.3)
          5x Pte. Scout (SMLE Mk.3)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x Motorcycle

          ***6x Bicycle
      1x Military Police Section
          1x Sjt. Provost Serjeant (M1928 Thompson/Sten)
          3x Pte. Regimental Policeman (M1928 Thompson/Sten)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***4x Motorcycle

      1x Medical Section
          1x Cpt. Medical Officer (Enfield No.2)
          1x Sjt. Medical Serjeant (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Medical Officer's Orderly (M1928 Thompson/Sten)
          1x Cpl. Stretcher Bearer (M1928 Thompson/Sten)
          19x Pte. Stretcher Bearer (M1928 Thompson/Sten)
      ***Dodatkowy sprzęt:

      ***1x Universal Carrier, Bren LMG

      ***1x 15-cwt Truck (battalion office)
      ***1x 15-cwt Truck (intelligence)

      ***2x 15-cwt Truck
      ***1x 4-seater Car

      ***1x Willys MB

   

  hq_company.png.7f908717263716d7284762f347be1384.png HQ Company

  Spoiler

  Infantry Battalion HQ Company, 12. Listopada 1944r.

   

      1x Company HQ
          1x Cpt/Maj. Company Commander (Enfield No.2)
          1x WO2 Company Serjeant-Major (SMLE Mk.3)
          1x SSjt. Company Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)
          1x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x 15-cwt Truck
      1x Signals Platoon

          1x Platoon HQ

              1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)

              1x Sjt. Signal Serjeant (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)

              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x 15-cwt Truck
              ***1x Motorcycle
              ***1x PIAT

          1x Signal office and Line Section

              2x Cpl. Signaller (SMLE Mk.3)

              2x Pte. Signaller (SMLE Mk.3)

              3x Pte. Signaller-Orderly (SMLE Mk.3)

              4x Pte. Signaller-Orderly (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Driver (M1928 Thompson/Sten)

              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x 15-cwt Truck (signals)

              ***1x 4-seater Car

              ***1x 10-cwt Trailer
              ***3x Motorcycle
              ***3x Bicycle

          1x Wireless and Visual Section

              1x Cpl. Signaller (SMLE Mk.3)

              9x Pte. Signaller (SMLE Mk.3)

              9x Pte. Signaller (No.18 Set Operator) (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Driver (M1928 Thompson/Sten)

              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x 15-cwt Truck (signals)

      1x Administrative Platoon
          1x Platoon HQ

              1x Cpt. Quartermaster (Enfield No.2)
              1x WO2 Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)
              1x 2Lt/1Lt. Transport Officer (Enfield No.2)
              1x Sjt. Transport Sergeant (M1928 Thompson/Sten)
              1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)
              1x Pte. Postman (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
          1x Mess Section
              2x Sjt. Serjeant Cook (SMLE Mk.3)

              1x Cpl. Cook (SMLE Mk.3)
              12x Pte. Cook (SMLE Mk.3)
          1x Supply & Maintenance Section
              1x Sgt. Armourer (SMLE Mk.3)

              1x Sgj. Technical Storeman (SMLE Mk.3)

              2x Cpl. Vehicle Mechanic (SMLE Mk.3)

              1x Cpl. Shoemaker (SMLE Mk.3)

              1x Cpl. Technical Storeman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Butcher (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Equipment Repairer (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Vehicle Mechanic (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Vehicle Mechanic (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Technical Storeman (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
              4x Pte. Sanitary duties (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Water duties (SMLE Mk.3)
              15x Pte. Driver (M1928 Thompson/Sten)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 3-ton Lorry (officer's mess)
              ***1x 3-ton Lorry (MT stores)

              ***1x 3-ton Lorry (QM stores)

              ***1x 3-ton Lorry (anti-gas stores)
              ***5x 3-ton Lorry (cooking set)
              ***1x 3-ton Lorry (rations)
              ***1x 3-ton Lorry (petrol distribution)

              ***2x 3-ton Lorry (mortar ammunition)
              ***1x 15-cwt Trailer (water)

              ***1x 15-cwt Truck (water)
              ***1x 15-cwt Truck (ammunition)

              ***1x 10-cwt Trailer (ammunition)

              ***1x 10-cwt Trailer

              ***1x Willys MB
              ***2x Motorcycle

              ***3x PIAT

              ***3x Bren Mk.3

   

   support_company.png.5349320ecd7f647dd144c9162dd942ed.png Support Company

  Spoiler

  Infantry Battalion Support Company, 12. Listopada 1944r.

   

      1x Company HQ

          1x Cpt. Company Commander (Enfield No.2)
          1x WO2 Company Serjeant-Major (SMLE Mk.3)
          1x SSjt. Company Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)
          1x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)

          2x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)

          1x Pte. Driver (M1928 Thompson/Sten)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x 15-cwt Truck

          ***1x Willys MB

      1x Mortar Platoon

          1x Platoon HQ
              1x Cpt. Platoon Commander (Enfield No.2)

              1x Sjt. Platoon Serjeant (M1928 Thompson/Sten)

              1x Cpl. Rifleman (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Vehicle Mechanic (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Orderly (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Driver-Mechanic (M1928 Thompson/Sten)
              1x Pte. Rangetaker (M1928 Thompson/Sten)

              2x Pte. Driver (M1928 Thompson/Sten)

              2x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x Universal Carrier, 3-inch Mortar
              ***3x 15-cwt Truck (Mortar Ammunition)
              ***3x Motorcycle
              ***3x PIAT

          3x Mortar Detachment (No.2/No.4/No.6)
              1x Sjt. Detachment Leader (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Gunner (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Assistant (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Ammunition Bearer (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver-Mechanic (M1928 Thompson/Sten)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Universal Carrier, 3-inch Mortar

          3x Mortar Detachment (No.1/No.3/No.5)
              1x LCpl.. Detachment Leader (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Gunner (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Assistant (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Ammunition Bearer (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver-Mechanic (M1928 Thompson/Sten)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Universal Carrier, 3-inch Mortar

      1x Carrier Platoon
          1x Platoon HQ

              1x Cpt. Platoon Commander (Enfield No.2)
              1x 2Lt/1Lt. Platoon Second-in-Command (Enfield No.2)

              1x Sjt. Platoon Serjeant (M1928 Thompson/Sten)
              1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)

              2x Pte. Orderly (M1928 Thompson)

              1x Pte. Vehicle Mechanic (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Driver (M1928 Thompson/Sten)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Universal Carrier, Bren LMG
              ***2x 15-cwt Truck

              ***3x Motorcycle
          4x Carrier Section
              1x Sjt. Section Commander (SMLE Mk.3)
              2x Cpl. Carrier Commander (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Orderly (M1928 Thompson/Sten)
              3x Pte. Gunner (Bren Mk.2)

              3x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)
              3x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***3x Universal Carrier, Bren LMG

              ***1x Motorcycle
              ***1x 2-inch Mortar

              ***1x PIAT

      1x Anti-tank Platoon

          1x Platoon HQ
              1x Cpt. Platoon Commander (Enfield No.2)

              1x 2Lt/1Lt. Platoon Second-in-Command (Enfield No.2)

              1x Sjt. Company Serjeant-Major (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Vehicle Mechanic (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Gun Fitter (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Orderly (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x Universal Carrier

              ***2x 15-cwt Truck
              ***2x Motorcycle

          2x Anti-tank Detachment
              1x 2Lt/1Lt. Detachment Commander (Enfield No.2)

              1x Sjt. Platoon Serjeant (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)

              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***2x Willys MB

              3x Anti-tank Section

                  1x Sjt. Section Commander (SMLE Mk.3)

                  2x Cpl. Detachment Commander (SMLE Mk.3)

                  1x LCpl. Detachment Commander (SMLE Mk.3)

                  1x Pte. Orderly (M1928 Thompson/Sten)

                  6x Pte. Gunner (SMLE Mk.3)

                  4x Pte. Driver-Mechanic (M1928 Thompson/Sten)

                  ***Dodatkowy sprzęt:

                  ***2x Loyd Carrier

                  ***2x Loyd Carrier, Bren LMG

                  ***1x Motorcycle

                  ***2x 6-pdr Anti-tank Gun

                  ***2x 2-inch Mortar

      1x Assault Pioneer Platoon

          1x Platoon HQ

              1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)

              1x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)

              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x Willys MB

              ***1x 10-cwt Trailer

          1x Pioneer Section

              1x Sjt. Pioneer Serjeant (SMLE Mk.3)

              6x Pte. Carpenter (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Bricklayer (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Mason (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Driver (M1928 Thompson/Sten)

              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x 3-ton Lorry (tools & stores)

          2x Assault Section

              1x Cpl. Pioneer (SMLE Mk.3)

              3x Pte. Pioneer (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Driver (M1928 Thompson/Sten)

              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x Willys MB

              ***1x 10-cwt Trailer

   

  inf_company.png.41ba2ef41d684bcb18c8974347f68f66.png Rifle Company

  Spoiler

  Infantry Battalion Rifle Company, 12. Listopada 1944r.


      1x Company HQ
          1x Maj. Company Commander (Enfield No.2)
          1x Cpt. Company Second-in-Command (Enfield No.2)
          1x WO2 Company Serjeant-Major (SMLE Mk.3)
          1x SSjt. Company Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)

          1x Cpl. Driver (M1928 Thompson/Sten)
          1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
          2x Pte. Batman (SMLE Mk.3)

          3x Pte. Driver (M1928 Thompson/Sten)
          ***Dodatkowy sprzęt:

          ***1x Universal Carrier, Bren LMG
          ***3x 15-cwt Truck

          ***1x Willys MB
          ***1x Bicycle

          ***3x PIAT

          ***1x 2-inch Mortar
      3x Rifle Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)
              1x Sjt. Platoon Serjeant (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Bicycle

          1x 2-inch Mortar Sub-section

              1x LCpl. Sub-section Commander (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Mortar Gunner (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Mortar Assistant (SMLE Mk.3)

              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 2-inch Mortar
          3x Rifle Section
              1x Cpl. Section Commander (M1928 Thompson/Sten)

              1x LCpl. Section Second-in-Command (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Bren Gunner (Bren Mk.2)
              1x Pte. Bren Assistant (SMLE Mk.3)
              6x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)

   

  inf_battalion.png.db0aaffeca19d293acb59c64776cacd2.png Infanty Battalion (całość)

  Spoiler

  Infantry Battalion, 12. Listopada 1944r.

   

  1x Battalion HQ
      1x LtCol. Battalion Commander (Enfield No.2)
      1x Maj. Battalion Second-in-Command (Enfield No.2)
      1x Cpt. Adjutant (Enfield No.2)
      1x WO1 Serjeant-Major (M1928 Thompson/Sten)
      1x Sjt. Orderly Room Clerk (SMLE Mk.3)
      2x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)

      2x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
      2x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)
      3x Pte. Driver (M1928 Thompson/Sten)

      1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)

      1x Sniper Section

          1x Sjt. Sniper (Lee-Enfield No.4 Mk.1 (T))

          1x Cpl. Sniper (Lee-Enfield No.4 Mk.1 (T))

          2x LCpl. Sniper (Lee-Enfield No.4 Mk.1 (T))

          4x Pte. Sniper (Lee-Enfield No.4 Mk.1 (T))
      1x Intelligence Section
          1x 2Lt/1Lt. Intelligence Officer (Enfield No.2)
          1x Sjt. Intelligence Serjeant (M1928 Thompson/Sten)

          1x Cpl. Scout (SMLE Mk.3)
          5x Pte. Scout (SMLE Mk.3)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x Motorcycle

          ***6x Bicycle
      1x Military Police Section
          1x Sjt. Provost Serjeant (M1928 Thompson/Sten)
          3x Pte. Regimental Policeman (M1928 Thompson/Sten)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***4x Motorcycle

      1x Medical Section
          1x Cpt. Medical Officer (Enfield No.2)
          1x Sjt. Medical Serjeant (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Medical Officer's Orderly (M1928 Thompson/Sten)
          1x Cpl. Stretcher Bearer (M1928 Thompson/Sten)
          19x Pte. Stretcher Bearer (M1928 Thompson/Sten)
      ***Dodatkowy sprzęt:

      ***1x Universal Carrier, Bren LMG

      ***1x 15-cwt Truck (battalion office)
      ***1x 15-cwt Truck (intelligence)

      ***2x 15-cwt Truck
      ***1x 4-seater Car

      ***1x Willys MB
  1x HQ Company
      1x Company HQ

          1x Cpt/Maj. Company Commander (Enfield No.2)
          1x WO2 Company Serjeant-Major (SMLE Mk.3)
          1x SSjt. Company Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)
          1x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x 15-cwt Truck
      1x Signals Platoon

          1x Platoon HQ

              1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)

              1x Sjt. Signal Serjeant (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)

              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x 15-cwt Truck
              ***1x Motorcycle
              ***1x PIAT

          1x Signal office and Line Section

              2x Cpl. Signaller (SMLE Mk.3)

              2x Pte. Signaller (SMLE Mk.3)

              3x Pte. Signaller-Orderly (SMLE Mk.3)

              4x Pte. Signaller-Orderly (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Driver (M1928 Thompson/Sten)

              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x 15-cwt Truck (signals)

              ***1x 4-seater Car

              ***1x 10-cwt Trailer
              ***3x Motorcycle
              ***3x Bicycle

          1x Wireless and Visual Section

              1x Cpl. Signaller (SMLE Mk.3)

              9x Pte. Signaller (SMLE Mk.3)

              9x Pte. Signaller (No.18 Set Operator) (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Driver (M1928 Thompson/Sten)

              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x 15-cwt Truck (signals)

      1x Administrative Platoon
          1x Platoon HQ

              1x Cpt. Quartermaster (Enfield No.2)
              1x WO2 Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)
              1x 2Lt/1Lt. Transport Officer (Enfield No.2)
              1x Sjt. Transport Sergeant (M1928 Thompson/Sten)
              1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)
              1x Pte. Postman (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
          1x Mess Section
              2x Sjt. Serjeant Cook (SMLE Mk.3)

              1x Cpl. Cook (SMLE Mk.3)
              12x Pte. Cook (SMLE Mk.3)
          1x Supply & Maintenance Section
              1x Sgt. Armourer (SMLE Mk.3)

              1x Sgj. Technical Storeman (SMLE Mk.3)

              2x Cpl. Vehicle Mechanic (SMLE Mk.3)

              1x Cpl. Shoemaker (SMLE Mk.3)

              1x Cpl. Technical Storeman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Butcher (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Equipment Repairer (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Vehicle Mechanic (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Vehicle Mechanic (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Technical Storeman (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
              4x Pte. Sanitary duties (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Water duties (SMLE Mk.3)
              15x Pte. Driver (M1928 Thompson/Sten)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 3-ton Lorry (officer's mess)
              ***1x 3-ton Lorry (MT stores)

              ***1x 3-ton Lorry (QM stores)

              ***1x 3-ton Lorry (anti-gas stores)
              ***5x 3-ton Lorry (cooking set)
              ***1x 3-ton Lorry (rations)
              ***1x 3-ton Lorry (petrol distribution)

              ***2x 3-ton Lorry (mortar ammunition)
              ***1x 15-cwt Trailer (water)

              ***1x 15-cwt Truck (water)
              ***1x 15-cwt Truck (ammunition)

              ***1x 10-cwt Trailer (ammunition)

              ***1x 10-cwt Trailer

              ***1x Willys MB
              ***2x Motorcycle

              ***3x PIAT

              ***3x Bren Mk.3

  1x Support Company

      1x Company HQ

          1x Cpt. Company Commander (Enfield No.2)
          1x WO2 Company Serjeant-Major (SMLE Mk.3)
          1x SSjt. Company Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)
          1x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)

          2x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)

          1x Pte. Driver (M1928 Thompson/Sten)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x 15-cwt Truck

          ***1x Willys MB

      1x Mortar Platoon

          1x Platoon HQ
              1x Cpt. Platoon Commander (Enfield No.2)

              1x Sjt. Platoon Serjeant (M1928 Thompson/Sten)

              1x Cpl. Rifleman (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Vehicle Mechanic (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Orderly (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Driver-Mechanic (M1928 Thompson/Sten)
              1x Pte. Rangetaker (M1928 Thompson/Sten)

              2x Pte. Driver (M1928 Thompson/Sten)

              2x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x Universal Carrier, 3-inch Mortar
              ***3x 15-cwt Truck (Mortar Ammunition)
              ***3x Motorcycle
              ***3x PIAT

          3x Mortar Detachment (No.2/No.4/No.6)
              1x Sjt. Detachment Leader (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Gunner (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Assistant (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Ammunition Bearer (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver-Mechanic (M1928 Thompson/Sten)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Universal Carrier, 3-inch Mortar

          3x Mortar Detachment (No.1/No.3/No.5)
              1x LCpl.. Detachment Leader (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Gunner (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Mortar Assistant (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Ammunition Bearer (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver-Mechanic (M1928 Thompson/Sten)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Universal Carrier, 3-inch Mortar

      1x Carrier Platoon
          1x Platoon HQ

              1x Cpt. Platoon Commander (Enfield No.2)
              1x 2Lt/1Lt. Platoon Second-in-Command (Enfield No.2)

              1x Sjt. Platoon Serjeant (M1928 Thompson/Sten)
              1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)

              2x Pte. Orderly (M1928 Thompson)

              1x Pte. Vehicle Mechanic (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Driver (M1928 Thompson/Sten)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Universal Carrier, Bren LMG
              ***2x 15-cwt Truck

              ***3x Motorcycle
          4x Carrier Section
              1x Sjt. Section Commander (SMLE Mk.3)
              2x Cpl. Carrier Commander (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Orderly (M1928 Thompson/Sten)
              3x Pte. Gunner (Bren Mk.2)

              3x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)
              3x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***3x Universal Carrier, Bren LMG

              ***1x Motorcycle
              ***1x 2-inch Mortar

              ***1x PIAT

      1x Anti-tank Platoon

          1x Platoon HQ
              1x Cpt. Platoon Commander (Enfield No.2)

              1x 2Lt/1Lt. Platoon Second-in-Command (Enfield No.2)

              1x Sjt. Company Serjeant-Major (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Vehicle Mechanic (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Gun Fitter (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Orderly (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
              2x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x Universal Carrier

              ***2x 15-cwt Truck
              ***2x Motorcycle

          2x Anti-tank Detachment
              1x 2Lt/1Lt. Detachment Commander (Enfield No.2)

              1x Sjt. Platoon Serjeant (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)

              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***2x Willys MB

              3x Anti-tank Section

                  1x Sjt. Section Commander (SMLE Mk.3)

                  2x Cpl. Detachment Commander (SMLE Mk.3)

                  1x LCpl. Detachment Commander (SMLE Mk.3)

                  1x Pte. Orderly (M1928 Thompson/Sten)

                  6x Pte. Gunner (SMLE Mk.3)

                  4x Pte. Driver-Mechanic (M1928 Thompson/Sten)

                  ***Dodatkowy sprzęt:

                  ***2x Loyd Carrier

                  ***2x Loyd Carrier, Bren LMG

                  ***1x Motorcycle

                  ***2x 6-pdr Anti-tank Gun

                  ***2x 2-inch Mortar

      1x Assault Pioneer Platoon

          1x Platoon HQ

              1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)

              1x Pte. Batman-Driver (M1928 Thompson/Sten)

              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x Willys MB

              ***1x 10-cwt Trailer

          1x Pioneer Section

              1x Sjt. Pioneer Serjeant (SMLE Mk.3)

              6x Pte. Carpenter (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Bricklayer (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Mason (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Driver (M1928 Thompson/Sten)

              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x 3-ton Lorry (tools & stores)

          2x Assault Section

              1x Cpl. Pioneer (SMLE Mk.3)

              3x Pte. Pioneer (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Driver (M1928 Thompson/Sten)

              ***Dodatkowy sprzęt:

              ***1x Willys MB

              ***1x 10-cwt Trailer

  4x Rifle Company
      1x Company HQ

          1x Maj. Company Commander (Enfield No.2)
          1x Cpt. Company Second-in-Command (Enfield No.2)
          1x WO2 Company Serjeant-Major (SMLE Mk.3)
          1x SSjt. Company Quartermaster-Serjeant (SMLE Mk.3)

          1x Cpl. Driver (M1928 Thompson/Sten)
          1x Pte. Driver-Mechanic (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Storeman (SMLE Mk.3)
          1x Pte. Clerk (SMLE Mk.3)
          2x Pte. Batman (SMLE Mk.3)

          3x Pte. Driver (M1928 Thompson/Sten)
          ***Dodatkowy sprzęt:

          ***1x Universal Carrier, Bren LMG
          ***3x 15-cwt Truck

          ***1x Willys MB
          ***1x Bicycle

          ***3x PIAT

          ***1x 2-inch Mortar
      3x Rifle Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (Enfield No.2)
              1x Sjt. Platoon Serjeant (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Batman (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Orderly (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Driver (SMLE Mk.3)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Bicycle

          1x 2-inch Mortar Sub-section

              1x LCpl. Sub-section Commander (SMLE Mk.3)

              1x Pte. Mortar Gunner (M1928 Thompson/Sten)

              1x Pte. Mortar Assistant (SMLE Mk.3)

              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 2-inch Mortar
          3x Rifle Section
              1x Cpl. Section Commander (M1928 Thompson/Sten)

              1x LCpl. Section Second-in-Command (SMLE Mk.3)
              1x Pte. Bren Gunner (Bren Mk.2)
              1x Pte. Bren Assistant (SMLE Mk.3)
              6x Pte. Rifleman (SMLE Mk.3)

   

   

   

  6. Wyposażenie

   

  Umundurowanie:

  • Battledress, Serge ("1937 Pattern","P37") 

  Mundur polowy z wełnianego twillu, oficjalnie wprowadzony do użytku armii na początku 1939r. Na zestaw składały się bluza, spodnie, i furażerka w musztardowozielonym kolorze oznaczonym jako "khaki drab" oraz bawełniana koszula w kolorze khaki. Dwie duże kieszenie na piersiach bluzy, jedna duża kieszeń nad lewym kolanem oraz jedna mała na prawym biodrze. Wszystkie zapinane na guziki. Z racji użytego materiału świetnie sprawdzał się w klimacie umiarkowanym.

   

  • Battledress, 1940 Pattern ("P40","P42")

  Wprowadzona w latach '41-'42 tańsza w produkcji wersja munduru Serge Battledress. Mosiężne guziki zastąpiono plastikowym oraz dokonano lekkich zmian w kroju celem zaoszczędzenia materiału. Najłatwiej odróżnić ją od P37 po guzikach. W przeciwieństwie do swojego poprzednika zapięcia P40 są odkryte a nie schowane. Dodatkowo pojawiła się jedna wewnętrzna kieszeń w bluzie, po lewej stronie.

   

  • Khaki Drill Uniform ("KD Uniform")

  Wełniane P37 i P40 nie nadawały się do noszenia w cieplejszych klimatach. Zamiast tego żołnierze w Afryce, Birmie, Malezji i na Bliskim Wschodzie nosili bawełniane szorty oraz koszulę w kolorze khaki. Koszula miała dwie zapinane kieszenie na piersi. W 1943r. koszulę zaczęto zastępować bluzą KD Bush Jacket.

   

  Oporządzenie:

  • 1937 Pattern Web Equipment

  W podstawowej wersji składał się z pasa oporządzeniowego, szelek, plecaka, pokrowca na manierkę, pokrowca na saperkę oraz dwóch uniwersalnych ładownic Basic Pouch mieszczących: dwa 30-nabojowe magazynki do Brena, dziesięć 5-nabojowych klipsów do SMLE Mk.3, sześć 20-nabojowych magazynków do M1928 Thompson, cztery granaty ręczne lub nasadkowe albo dwa granaty dymne. Późniejsza wersja Mk.3 była o cal głębsza i mogła pomieścić również pięć 32-nabojowych magazynków do Stena. Oficerowie doczepiali do pasa kaburę oraz jeden lub więcej Pistol Ammunition Pouch mieszczące po 12 nabojów do rewolweru. Oprócz tego doczepiano pokrowiec na kompas oraz pokrowiec na lornetkę. W razie potrzeby używano rownież Grenade Carrier mieszczącego dwa granaty ręczne lub Utility Pouch (ta sama funkcja co Basic Pouch ale nieznacznie większa pojemność: trzy magazynki do Brena, dwa 5-nabojowe magazynki do Boys AT Rifle lub 2 pociski moździerzowe). Inny chętnie używany dodatek stanowił bandolier posiadający 5 ładownic, każda mieszcząca dwa 5-nabojowe klipsy do SMLE Mk.3).

   

  • Helmet, Steel, Mk I/Mk.2 ("Brodie Helmet")

  Charakterystyczny, stalowy, szeroki hełm wzorowany kształtem na średniowiecznym kapalinie. Wersja Mk.1 wprowadzona została do użytku podczas I Wojny Światowej w 1915r. a w 1938r. wypuszczono Mk.2 z nowym, skórzanym fasunkiem oraz dodanym zapięciem. Hełm dobrze sprawdzałał się w okopach, jednak podczas walk we Francji w 1940r. szybko okazało się, że "Brodie" nie zapewnia należytej ochrony boków głowy. 

   

  • Helmet, Steel, Mk.3/Mk.4 ("Turtle Helmet")

  Następca Mk.2, opracowany w 1941r. jednak wprowadzono go dopiero trzy lata później. Pierwszy raz użyty podczas lądowania Aliantów w Normandii. Głębszy i cechujący się bardziej obłym kształtem w porównaniu do swojego poprzednika. Pod koniec 1944r. poprawiono mocowanie paska pod brodę a nowej wersji nadano nazwę Helmet, Steel, Mk.4.

   

  1080912796_A_Bren_gunner_of_the_8th_Royal_Scots_at_Moostdijk_Holland_6_November_1944._B11758.thumb.jpg.74c288e8eadb6165336078a411e81a9a.jpg

  Bren Gunner 1st Gordon Highlanders obserwuje teren podczas walk o Nieuwkuik, 6. Listopada 1944r. Holandia

  (fot. IWM E11751)

   

  Uzbrojenie:

  • Short Magazine Lee-Enfield Mk.3 (SMLE Mk.3)

  Kaliber: .303

  Waga (załadowany): 3,96 kg

  Magazynek: wewnętrzny, 10 nab.

  Prędkość wylotowa: 744 m/s

  Szybkostrzelność praktyczna: 20-30 strz./min.
  Zasięg skuteczny: 503 m

   

  • Lee-Enfield No.4 Mk.1

  Kaliber: .303

  Waga (załadowany): 4,11 kg

  Magazynek: wewnętrzny, 10 nab.

  Prędkość wylotowa: 744 m/s

  Szybkostrzelność praktyczna: 20-30 strz./min.
  Zasięg skuteczny: 503 m

   

  • Bren Mk.1/Mk.2/Mk.3/Mk.4

  Kaliber: .303

  Waga (załadowany): 11,25 kg (Mk.1/Mk.2), 9,75 kg (Mk.3/Mk.4)

  Magazynek: pudełkowy, 30 nab.

  Szybkostrzelność teoretyczna: 500 strz./min

  Prędkość wylotowa: 744 m/s
  Zasięg skuteczny: 550 m

   

  • M1928 Thompson

  Kaliber: .45 ACP

  Waga (rozładowany): 4,9 kg

  Magazynek: pudełkowy, 20 nab. lub bębnowy 50/100 nab.

  Szybkostrzelność teoretyczna: 700 strz./min

  Prędkość wylotowa: 285 m/s
  Zasięg skuteczny: 200 m

   

  • Sten Mk.1/Mk.2/Mk.3/Mk.5

  Kaliber: 9mm

  Waga (rozładowany): 2,8-4,3 kg (zależy od modelu)

  Magazynek: pudełkowy, 32 nab.

  Szybkostrzelność teoretyczna: 500-600 strz./min

  Prędkość wylotowa: 365 m/s
  Zasięg skuteczny: 100 m

   

  • Enfield No.2

  Kaliber: .380

  Waga (rozładowany): 765 g

  Magazynek: bęben nabojowy, 6 nab.

  Prędkość wylotowa: 189 m/s
  Zasięg skuteczny: 13,7 m

   

  • Webley Mk.4 

  Kaliber: .455

  Waga (rozładowany): 1,1 kg

  Magazynek: bęben nabojowy, 6 nab.

  Prędkość wylotowa: 190 m/s
  Zasięg skuteczny: 45,7 m

   

  • Boys Anti-tank Rifle

  Kaliber: .55 Boys

  Waga (rozładowany): 16 kg

  Magazynek: pudełkowy, 5 nab.

  Prędkość wylotowa: 747 m/s (Mk.1), 884 m/s (Mk.2)

  Szybkostrzelność praktyczna: 10 strz./min.
  Zasięg skuteczny: 100m (p.p. 23,3mm), 500 m (p.p. 18,8mm)

   

  • Projector, Infantry, Anti-tank (PIAT)

  Kaliber: 3.3"

  Waga (załadowany): 15 kg 

  Prędkość wylotowa: 76 m/s
  Zasięg skuteczny: 105 m

   

  • 2-inch Mortar

  Kaliber: 2" (51 mm)

  Waga (rozłożony): 4,8 kg

  Prędkość wylotowa: 154 m/s
  Zasięg skuteczny: 460 m

   

  • 3-inch Mortar

  Kaliber: 3,2" (81 mm)

  Waga (rozłożony): 52,4 kg

  Prędkość wylotowa: 200 m/s
  Zasięg skuteczny: 1,5 km (Mk.1) 2,6 km (Mk.2 LR)

   

  7. Źródła

  • Super 1


  Opinie użytkowników

  Brak opinii do wyświetlenia.


 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
 • Dodaj nową pozycję...