Skocz do zawartości
 1. Co nowego w tym klubie
 2. Siłą powalającej liczby głosów spotkanie odbędzie się 17.05 o 18.
 3. Czołem @Regiment Pancerny! W najbliższym czasie planuję zorganizować spotkanie członków RPanc. na którym będę poruszał kwestie szkoleń, materiałów, obecności i przede wszystkim zmian w statucie. Z racji tego, że nikt nie zgłosił się na żadną z funkcji, a RPanc. nie może pozostawać na głowie tylko jednej osoby, od momentu spotkania (odbędzie się zapewne ok. połowy maja) funkcję instruktora obejmować będą gracze na okres min. jednego szkolenia, począwszy od członków z najdłuższym stażem/ obecnościami, kończąc na tych z najmniejszym, aby każdy mógł spróbować swoich sił w szkoleniu innych. W związku z brakiem chętnych na funkcje RPanc. na czas nieokreślony (tj. do momentu zapełnienia stanowisk), złotą baretkę oficera RPanc. będzie mogła otrzymać osoba, która: a) samodzielnie przeprowadzi 10 szkoleń oraz posiada min. 15 obecności (rola instruktora nie wlicza się do obecności), b) asystuje jako instruktor pomocniczy przy 15 szkoleniach oraz posiada min. 25 obecności (rola instruktora nie wlicza się do obecności). Inne, obecnie niewymienione, aczkolwiek zdecydowanie ciekawsze kwestie poruszone zostaną na spotkaniu, także gorąco zapraszam wszystkim zainteresowanych. Proszę także o zaznaczenie w ankiecie pasującego Wam terminu spotkania, odnośnie terminu szkolenia możemy się dogadywać w komentarzach.
 4. @Regiment Pancerny W środę 29.04.2020, w godz. 18-20 odbędzie się szkolenie poświęcone wyłącznie formacjom oraz technikom przemieszczania. Zapraszam.
 5. W tym wątku będziemy podsumowywać działania RPanc. na misjach, mile widziane wszystkie uwagi, spostrzeżenia, materiały i inne.
 6. Wątek ogólny - dyskusje, informacje, spostrzeżenia, pochwały i żale.
 7. 1. Informacje: Na instruktora zgłosić się może każdy członek społeczności Arma Coop Corps, niezależnie od posiadanej szarży, Instruktor zgłasza się przynajmniej na okres jednej sesji szkoleniowej, Sesja szkoleniowa, czyli jeden miesiąc obejmuje cztery spotkania, Nie ma ograniczeń co do ilości przeprowadzonych szkoleń przez jedną osobę, Instruktor podlega pod Głównego Instruktora. 2. Wymagania Osoba zgłaszająca się na instruktora potwierdza tym samym rzetelne podejście w wypełnianiu powierzonych jej zadań, Kandydat posiada co najmniej podstawową wiedzę w zakresie działań plutonu pancernego. 3. Nominacja: Chętna osoba zgłasza swoją kandydaturę członkom Kolegium Regimentu Pancernego, Wyboru Instruktorów spośród wszystkich kandydatów dokonuje Kolegium Regimentu Pancernego podczas spotkania. 4. Zadania i obowiązki: Organizacja dwóch spotkań w ramach Regimentu Pancernego, Zebranie i przygotowanie materiałów potrzebnych do przeprowadzenia szkolenia oraz treningu, Instruktor zobowiązany jest przedstawić zarys szkolenia bloku szkoleniowego członkom Kolegium Regimentu Pancernego, Instruktor zobowiązany jest składać raport ze szkoleń Głównemu Instruktorowi celem odnotowania zrealizowanego materiału. 5. Przywileje: Możliwość nabycia baretek Regimentu Pancernego, Pierwszeństwo w zajmowaniu slotów w pojazdach.
 8. 1. Informacje: Kadencja Głównego Instruktora trwa 6 miesięcy, tym samym wraz z instruktorami realizuje 6 sesji szkoleniowych, Główny Instruktor odpowiedzialny jest za dyscyplinę Instruktorów w Regimencie Pancernym, Główny Instruktor odpowiedzialny jest za realizowanie zgodnie z postanowieniami planu szkoleniowego, Główny Instruktor nadzoruje pracę Instruktorów oraz zbiera od nich raporty związane z prowadzonymi szkoleniami, Stanowisko Głównego Instruktora jest funkcją czysto organizacyjną Regimentu Pancernego, aczkolwiek nie wyklucza możliwości prowadzenia szkoleń, Główny Instruktor prowadzi spotkania oraz głosowania Kolegium Regimentu Pancernego oraz Walnych Zebrań w przypadku absencji Dowódcy Regimentu Pancernego oraz Zastępcy Dowódcy Regimentu Pancernego. 2. Wymagania: Zgodnie ze Statutem Regimentu Pancernego, Funkcję Głównego Instruktora może pełnić każdy Członek Regimentu Pancernego, który złoży kandydaturę na wybrany wakat Kolegium Regimentu Pancernego pod obrady Walnego Zebrania, Kandydat na stanowisko Głównego Instruktora powinien posiadać podstawową wiedzę na temat wojsk pancernych i zmechanizowanych, formacji, taktyk, uzbrojenia oraz winien legitymować się dojrzałością adekwatną do piastowanego stanowiska, Kandydat na stanowisko Głównego Instruktora składając kandydaturę pod obrady Walnego Zebrania potwierdza tym samym rzetelne podejście w wypełnianiu powierzonych mu zadań. 3. Nominacja: Kandydaci na stanowisko Głównego Instruktora zgłaszają swoje kandydatury najwcześniej miesiąc, a najpóźniej 7 dni przed wyborami do Kolegium Regimentu Pancernego, Główny Instruktor wybierany jest na 6 miesięcy, wybór dokonywany jest większością głosów spośród wszystkich kandydatur podczas jawnego głosowania członków na Walnym Zebraniu Regimentu Pancernego, W przypadku braku rozstrzygnięcia, odrzucane zostają kolejno z każdym następnym głosowaniem najsłabiej deklarowane kandydatury, aż do momentu wyłonienia zwycięzcy, Nadzór nad wyborami oraz głosowaniem sprawuje dotychczasowe Kolegium Regimentu Pancernego oraz Sztab ACC. Sztab ACC może zablokować wybór członka na wskazane stanowisko. 4. Zadania i obowiązki: Wypełnianie celów statutowych, ponadto zarządzanie i nadzorowanie szkoleń, treningów oraz misji w ramach Regimentu Pancernego, Promowanie Regimentu Pancernego wśród członków społeczności Arma Coop Corps oraz zachęcanie uczestników do aktywnego udziału w szkoleniach, treningach oraz misjach o tematyce wojsk pancernych/zmechanizowanych, Pomoc w zorganizowaniu oraz przeprowadzeniu szkolenia lub treningu, W przypadku nie dyspozycyjności Instruktora, Główny Instruktor szuka zastępstwa lub w przypadku niemożliwości znalezienia innej osoby, sam prowadzi szkolenie z danego zagadnienia, Nadzorowanie wypełniania harmonogramu planu szkoleniowego, Pod koniec kadencji, a przed otwarciem głosowania, Główny Instruktor zobowiązany jest do podsumowania wszystkich spotkań w ramach Regimentu Pancernego, z listą Instruktorów oraz wszystkich uczestników poszczególnych sesji szkoleniowych. 5. Przywileje wynikające z piastowania stanowiska członka stałego Kolegium Regimentu Pancernego: Może złożyć wniosek o uhonorowanie uczestników złotą, srebrną i brązową beretką, Może złożyć wniosek o nadanie tytułu “Asa Pancernego”, Może złożyć wniosek o odebranie srebrnej baretki, Może złożyć wniosek o przyjęcie nowych członków i usuwa nieaktywnych uczestników Regimentu Pancernego, Może złożyć wniosek o zablokowanie nadania baretki, Może złożyć wniosek o uhonorowanie dowódcy pojazdu tytułem "Asa Pancernego" za wpis do Białej Księgi, Posiada pierwszeństwo w zajmowaniu slotów w pojazdach.
 9. 1. Informacje: Kadencja Zastępcy Dowódcy Regimentu Pancernego trwa 6 miesięcy, Zastępca Dowódcy Regimentu Pancernego odpowiedzialny jest za dyscyplinę w Regimencie Pancernym, Zastępca Dowódcy Regimentu Pancernego odpowiedzialny jest za realizowanie zgodnie ze statutem powierzonych mu zadań, Zastępca Dowódcy Regimentu Pancernego wspomaga Dowódcę Regimentu Pancernego w działaniu Kolegium Regimentu Pancernego, Zastępca Dowódcy Regimentu Pancernego prowadzi spotkania oraz głosowania Kolegium Regimentu Pancernego oraz Walnych Zebrań w przypadku absencji Dowódcy Regimentu Pancernego, Zastępca Dowódcy Regimentu Pancernego odpowiada za nienaganne funkcjonowanie Regimentu Pancernego przed Dowódcą Regimentu Pancernego, Stanowisko Zastępcy Dowódcy Regimentu Pancernego jest funkcją czysto organizacyjną, aczkolwiek nie wyklucza możliwości prowadzenia szkoleń. 2. Wymagania: Zgodnie ze Statutem Regimentu Pancernego, Funkcję Zastępcy Dowódcy Regimentu Pancernego może pełnić każdy Członek Regimentu Pancernego, który złoży kandydaturę na wybrany wakat Kolegium Regimentu Pancernego pod obrady Walnego Zebrania, Kandydat na stanowisko Zastępcy Dowódcy Regimentu Pancernego powinien posiadać zadowalającą wiedzę na temat wojsk pancernych i zmechanizowanych, formacji, taktyk, uzbrojenia oraz winien legitymować się dojrzałością adekwatną do piastowanego stanowiska, Kandydat na stanowisko Zastępcy Dowódcy Regimentu Pancernego składając kandydaturę pod obrady Walnego Zebrania potwierdza tym samym rzetelne podejście w wypełnianiu powierzonych mu zadań. 3. Nominacja: Kandydaci na stanowisko Zastępcy Dowódcy Regimentu Pancernego zgłaszają swoje kandydatury najwcześniej miesiąc, a najpóźniej 7 dni przed wyborami do Kolegium Regimentu Pancernego, Zastępca Dowódcy Regimentu Pancernego wybierany jest na 6 miesięcy, wybór dokonywany jest większością głosów spośród wszystkich kandydatur podczas jawnego głosowania członków na Walnym Zebraniu Regimentu Pancernego, W przypadku braku rozstrzygnięcia, odrzucane zostają kolejno z każdym następnym głosowaniem najsłabiej deklarowane kandydatury, aż do momentu wyłonienia zwycięzcy, który zostaje mianowany Zastępcą Dowódcy Regimentu Pancernego, Nadzór nad wyborami oraz głosowaniem sprawuje dotychczasowe Kolegium Regimentu Pancernego oraz Sztab ACC. Sztab ACC może zablokować wybór członka na wskazane stanowisko. 4. Zadania i obowiązki: Wypełnianie celów statutowych, ponadto zarządzanie i nadzorowanie szkoleń, treningów oraz misji w ramach Regimentu Pancernego, Promowanie Regimentu Pancernego wśród członków społeczności Arma Coop Corps oraz zachęcanie uczestników do aktywnego udziału w szkoleniach, treningach oraz misjach o tematyce wojsk pancernych/zmechanizowanych, Pomoc w zorganizowaniu oraz przeprowadzeniu szkolenia lub treningu, W przypadku nie dyspozycyjności Instruktorów oraz Głównego Instruktora Zastępca Dowódcy Regimentu Pancernego sam prowadzi szkolenie z danego zagadnienia, Nadzorowanie wypełniania harmonogramu planu szkoleniowego, Pod koniec kadencji, a przed otwarciem głosowania, Zastępca Dowódcy Regimentu Pancernego zobowiązany jest do podsumowania wszystkich spotkań w ramach Kolegium Regimentu Pancernego z listą podjętych uchwał oraz opisem zrealizowanego planu, w przypadku absencji Dowódcy Regimentu Pancernego. 5. Przywileje wynikające z piastowania stanowiska członka stałego Kolegium Regimentu Pancernego: Może złożyć wniosek o uhonorowanie uczestników złotą, srebrną i brązową beretką, Może złożyć wniosek o nadanie tytułu “Asa Pancernego”, Może złożyć wniosek o odebranie srebrnej baretki, Może złożyć wniosek o przyjęcie nowych członków i usuwa nieaktywnych uczestników Regimentu Pancernego, Może złożyć wniosek o zablokowanie nadania baretki, Może złożyć wniosek o uhonorowanie dowódcy pojazdu tytułem "Asa Pancernego" za wpis do Białej Księgi, Posiada pierwszeństwo w zajmowaniu slotów w pojazdach.
 10. Dowódca Regimentu Pancernego: 1. Informacje: Kadencja Dowódcy Regimentu Pancernego trwa 6 miesięcy, Dowódca Regimentu Pancernego odpowiedzialny jest za sprawną pracę Kolegium Regimentu Pancernego, Dowódca Regimentu Pancernego odpowiedzialny jest za realizowanie zgodnie ze statutem powierzonych mu zadań, Dowódca Regimentu Pancernego nadzoruje pracę Kolegium Regimentu Pancernego oraz podległych mu członków Regimentu Pancernego, Dowódca Regimentu Pancernego prowadzi spotkania oraz głosowania Kolegium Regimentu Pancernego oraz Walnych Zebrań, Dowódca Regimentu Pancernego odpowiada za nienaganne funkcjonowanie Regimentu Pancernego przed Sztabem oraz społecznością, Stanowisko Dowódcy Regimentu Pancernego jest funkcją czysto organizacyjną, aczkolwiek nie wyklucza możliwości prowadzenia szkoleń. 2. Wymagania: Zgodnie ze Statutem Regimentu Pancernego, Funkcję Dowódcy Regimentu Pancernego może pełnić każdy Członek Regimentu Pancernego, który złoży kandydaturę na wybrany wakat Kolegium Regimentu Pancernego pod obrady Walnego Zebrania, Kandydat na stanowisko Dowódcy Regimentu Pancernego powinien posiadać zadowalającą wiedzę na temat wojsk pancernych i zmechanizowanych, formacji, taktyk, uzbrojenia oraz winien legitymować się dojrzałością adekwatną do piastowanego stanowiska, Kandydat na stanowisko Dowódcy Regimentu Pancernego składając kandydaturę pod obrady Walnego Zebrania potwierdza tym samym rzetelne podejście w wypełnianiu powierzonych mu zadań. 3. Nominacja: Kandydaci na stanowisko Dowódcy Regimentu Pancernego zgłaszają swoje kandydatury najwcześniej miesiąc, a najpóźniej 7 dni przed wyborami do Kolegium Regimentu Pancernego, Dowódca Regimentu Pancernego wybierany jest na 6 miesięcy, wybór dokonywany jest większością głosów spośród wszystkich kandydatur podczas jawnego głosowania członków na Walnym Zebraniu Regimentu Pancernego, W przypadku braku rozstrzygnięcia, odrzucane zostają kolejno z każdym następnym głosowaniem najsłabiej deklarowane kandydatury, aż do momentu wyłonienia zwycięzcy, który zostaje mianowany Dowódcą Regimentu Pancernego, Nadzór nad wyborami oraz głosowaniem sprawuje dotychczasowe Kolegium Regimentu Pancernego oraz Sztab ACC. Sztab ACC może zablokować wybór członka na wskazane stanowisko. 4. Zadania i obowiązki: Wypełnianie celów statutowych, ponadto zarządzanie i nadzorowanie szkoleń, treningów oraz misji w ramach Regimentu Pancernego, Promowanie Regimentu Pancernego wśród członków społeczności Arma Coop Corps oraz zachęcanie uczestników do aktywnego udziału w szkoleniach, treningach oraz misjach o tematyce wojsk pancernych/zmechanizowanych, Pomoc w zorganizowaniu oraz przeprowadzeniu szkolenia lub treningu, W przypadku nie dyspozycyjności Instruktorów, Głównego Instruktora oraz Zastępcy Dowódcy Regimentu Pancernego, Dowódca Regimentu Pancernego sam prowadzi szkolenie z danego zagadnienia, Nadzorowanie wypełniania harmonogramu planu szkoleniowego, Pod koniec kadencji, a przed otwarciem głosowania, Dowódca Regimentu Pancernego zobowiązany jest do podsumowania wszystkich spotkań w ramach Kolegium Regimentu Pancernego z listą podjętych uchwał oraz opisem zrealizowanego planu. 5. Przywileje wynikające z piastowania stanowiska członka stałego Kolegium Regimentu Pancernego: Może złożyć wniosek o uhonorowanie uczestników złotą, srebrną i brązową beretką, Może złożyć wniosek o nadanie tytułu “Asa Pancernego”, Może złożyć wniosek o odebranie srebrnej baretki, Może złożyć wniosek o przyjęcie nowych członków i usuwa nieaktywnych uczestników Regimentu Pancernego, Może złożyć wniosek o zablokowanie nadania baretki, Może złożyć wniosek o uhonorowanie dowódcy pojazdu tytułem "Asa Pancernego" za wpis do Białej Księgi, Posiada pierwszeństwo w zajmowaniu slotów w pojazdach.
 11. Dowódca Regimentu Pancernego: - obecnie brak/ w toku Zastępca Dowódcy Regimentu Pancernego: - obecnie brak/ w toku Główny Instruktor Regimentu Pancernego: - obecnie brak/ w toku Instruktor Regimentu Pancernego: - @Darkan Uczestnik Regimentu Pancernego: - @Buda - @Calc - @Darkan - @Dramatt - @Gwiazdek - @Jaskier - @Ksazes - @Lao - @Leifheim - @MisterNova - @Patriotic - @Rutek - @Suszkow - @Vaniok
 12. @Regiment Pancerny w tym wątku ustawiam ankietę dotyczącą wspólnego szkolenia z GOST - zaznaczajcie pasujące Wam terminy.
 13. Dowódca Regimentu Pancernego: 1. Informacje: Kadencja Dowódcy Regimentu Pancernego trwa 6 miesięcy, Dowódca Regimentu Pancernego odpowiedzialny jest za sprawną pracę Kolegium Regimentu Pancernego, Dowódca Regimentu Pancernego odpowiedzialny jest za realizowanie zgodnie ze statutem powierzonych mu zadań, Dowódca Regimentu Pancernego nadzoruje pracę Kolegium Regimentu Pancernego oraz podległych mu członków Regimentu Pancernego, Dowódca Regimentu Pancernego prowadzi spotkania oraz głosowania Kolegium Regimentu Pancernego oraz Walnych Zebrań, Dowódca Regimentu Pancernego odpowiada za nienaganne funkcjonowanie Regimentu Pancernego przed Sztabem oraz społecznością, Stanowisko Dowódcy Regimentu Pancernego jest funkcją czysto organizacyjną, aczkolwiek nie wyklucza możliwości prowadzenia szkoleń. 2. Wymagania: Zgodnie ze Statutem Regimentu Pancernego, Funkcję Dowódcy Regimentu Pancernego może pełnić każdy Członek Regimentu Pancernego, który złoży kandydaturę na wybrany wakat Kolegium Regimentu Pancernego pod obrady Walnego Zebrania, Kandydat na stanowisko Dowódcy Regimentu Pancernego powinien posiadać zadowalającą wiedzę na temat wojsk pancernych i zmechanizowanych, formacji, taktyk, uzbrojenia oraz winien legitymować się dojrzałością adekwatną do piastowanego stanowiska, Kandydat na stanowisko Dowódcy Regimentu Pancernego składając kandydaturę pod obrady Walnego Zebrania potwierdza tym samym rzetelne podejście w wypełnianiu powierzonych mu zadań. 3. Nominacja: Kandydaci na stanowisko Dowódcy Regimentu Pancernego zgłaszają swoje kandydatury najwcześniej miesiąc, a najpóźniej 7 dni przed wyborami do Kolegium Regimentu Pancernego, Dowódca Regimentu Pancernego wybierany jest na 6 miesięcy, wybór dokonywany jest większością głosów spośród wszystkich kandydatur podczas jawnego głosowania członków na Walnym Zebraniu Regimentu Pancernego, W przypadku braku rozstrzygnięcia, odrzucane zostają kolejno z każdym następnym głosowaniem najsłabiej deklarowane kandydatury, aż do momentu wyłonienia zwycięzcy, który zostaje mianowany Dowódcą Regimentu Pancernego, Nadzór nad wyborami oraz głosowaniem sprawuje dotychczasowe Kolegium Regimentu Pancernego oraz Sztab ACC. Sztab ACC może zablokować wybór członka na wskazane stanowisko. 4. Zadania i obowiązki: Wypełnianie celów statutowych, ponadto zarządzanie i nadzorowanie szkoleń, treningów oraz misji w ramach Regimentu Pancernego, Promowanie Regimentu Pancernego wśród członków społeczności Arma Coop Corps oraz zachęcanie uczestników do aktywnego udziału w szkoleniach, treningach oraz misjach o tematyce wojsk pancernych/zmechanizowanych, Pomoc w zorganizowaniu oraz przeprowadzeniu szkolenia lub treningu, W przypadku nie dyspozycyjności Instruktorów, Głównego Instruktora oraz Zastępcy Dowódcy Regimentu Pancernego, Dowódca Regimentu Pancernego sam prowadzi szkolenie z danego zagadnienia, Nadzorowanie wypełniania harmonogramu planu szkoleniowego, Pod koniec kadencji, a przed otwarciem głosowania, Dowódca Regimentu Pancernego zobowiązany jest do podsumowania wszystkich spotkań w ramach Kolegium Regimentu Pancernego z listą podjętych uchwał oraz opisem zrealizowanego planu. 5. Przywileje wynikające z piastowania stanowiska członka stałego Kolegium Regimentu Pancernego: Może złożyć wniosek o uhonorowanie uczestników złotą, srebrną i brązową beretką, Może złożyć wniosek o nadanie tytułu “Asa Pancernego”, Może złożyć wniosek o odebranie srebrnej baretki, Może złożyć wniosek o przyjęcie nowych członków i usuwa nieaktywnych uczestników Regimentu Pancernego, Może złożyć wniosek o zablokowanie nadania baretki, Może złożyć wniosek o uhonorowanie dowódcy pojazdu tytułem "Asa Pancernego" za wpis do Białej Księgi, Posiada pierwszeństwo w zajmowaniu slotów w pojazdach.
 14. 1. Informacje: Kadencja Zastępcy Dowódcy Regimentu Pancernego trwa 6 miesięcy, Zastępca Dowódcy Regimentu Pancernego odpowiedzialny jest za dyscyplinę w Regimencie Pancernym, Zastępca Dowódcy Regimentu Pancernego odpowiedzialny jest za realizowanie zgodnie ze statutem powierzonych mu zadań, Zastępca Dowódcy Regimentu Pancernego wspomaga Dowódcę Regimentu Pancernego w działaniu Kolegium Regimentu Pancernego, Zastępca Dowódcy Regimentu Pancernego prowadzi spotkania oraz głosowania Kolegium Regimentu Pancernego oraz Walnych Zebrań w przypadku absencji Dowódcy Regimentu Pancernego, Zastępca Dowódcy Regimentu Pancernego odpowiada za nienaganne funkcjonowanie Regimentu Pancernego przed Dowódcą Regimentu Pancernego, Stanowisko Zastępcy Dowódcy Regimentu Pancernego jest funkcją czysto organizacyjną, aczkolwiek nie wyklucza możliwości prowadzenia szkoleń. 2. Wymagania: Zgodnie ze Statutem Regimentu Pancernego, Funkcję Zastępcy Dowódcy Regimentu Pancernego może pełnić każdy Członek Regimentu Pancernego, który złoży kandydaturę na wybrany wakat Kolegium Regimentu Pancernego pod obrady Walnego Zebrania, Kandydat na stanowisko Zastępcy Dowódcy Regimentu Pancernego powinien posiadać zadowalającą wiedzę na temat wojsk pancernych i zmechanizowanych, formacji, taktyk, uzbrojenia oraz winien legitymować się dojrzałością adekwatną do piastowanego stanowiska, Kandydat na stanowisko Zastępcy Dowódcy Regimentu Pancernego składając kandydaturę pod obrady Walnego Zebrania potwierdza tym samym rzetelne podejście w wypełnianiu powierzonych mu zadań. 3. Nominacja: Kandydaci na stanowisko Zastępcy Dowódcy Regimentu Pancernego zgłaszają swoje kandydatury najwcześniej miesiąc, a najpóźniej 7 dni przed wyborami do Kolegium Regimentu Pancernego, Zastępca Dowódcy Regimentu Pancernego wybierany jest na 6 miesięcy, wybór dokonywany jest większością głosów spośród wszystkich kandydatur podczas jawnego głosowania członków na Walnym Zebraniu Regimentu Pancernego, W przypadku braku rozstrzygnięcia, odrzucane zostają kolejno z każdym następnym głosowaniem najsłabiej deklarowane kandydatury, aż do momentu wyłonienia zwycięzcy, który zostaje mianowany Zastępcą Dowódcy Regimentu Pancernego, Nadzór nad wyborami oraz głosowaniem sprawuje dotychczasowe Kolegium Regimentu Pancernego oraz Sztab ACC. Sztab ACC może zablokować wybór członka na wskazane stanowisko. 4. Zadania i obowiązki: Wypełnianie celów statutowych, ponadto zarządzanie i nadzorowanie szkoleń, treningów oraz misji w ramach Regimentu Pancernego, Promowanie Regimentu Pancernego wśród członków społeczności Arma Coop Corps oraz zachęcanie uczestników do aktywnego udziału w szkoleniach, treningach oraz misjach o tematyce wojsk pancernych/zmechanizowanych, Pomoc w zorganizowaniu oraz przeprowadzeniu szkolenia lub treningu, W przypadku nie dyspozycyjności Instruktorów oraz Głównego Instruktora Zastępca Dowódcy Regimentu Pancernego sam prowadzi szkolenie z danego zagadnienia, Nadzorowanie wypełniania harmonogramu planu szkoleniowego, Pod koniec kadencji, a przed otwarciem głosowania, Zastępca Dowódcy Regimentu Pancernego zobowiązany jest do podsumowania wszystkich spotkań w ramach Kolegium Regimentu Pancernego z listą podjętych uchwał oraz opisem zrealizowanego planu, w przypadku absencji Dowódcy Regimentu Pancernego. 5. Przywileje wynikające z piastowania stanowiska członka stałego Kolegium Regimentu Pancernego: Może złożyć wniosek o uhonorowanie uczestników złotą, srebrną i brązową beretką, Może złożyć wniosek o nadanie tytułu “Asa Pancernego”, Może złożyć wniosek o odebranie srebrnej baretki, Może złożyć wniosek o przyjęcie nowych członków i usuwa nieaktywnych uczestników Regimentu Pancernego, Może złożyć wniosek o zablokowanie nadania baretki, Może złożyć wniosek o uhonorowanie dowódcy pojazdu tytułem "Asa Pancernego" za wpis do Białej Księgi, Posiada pierwszeństwo w zajmowaniu slotów w pojazdach.
 15. 1. Informacje: Kadencja Głównego Instruktora trwa 6 miesięcy, tym samym wraz z instruktorami realizuje 6 sesji szkoleniowych, Główny Instruktor odpowiedzialny jest za dyscyplinę Instruktorów w Regimencie Pancernym, Główny Instruktor odpowiedzialny jest za realizowanie zgodnie z postanowieniami planu szkoleniowego, Główny Instruktor nadzoruje pracę Instruktorów oraz zbiera od nich raporty związane z prowadzonymi szkoleniami, Stanowisko Głównego Instruktora jest funkcją czysto organizacyjną Regimentu Pancernego, aczkolwiek nie wyklucza możliwości prowadzenia szkoleń, Główny Instruktor prowadzi spotkania oraz głosowania Kolegium Regimentu Pancernego oraz Walnych Zebrań w przypadku absencji Dowódcy Regimentu Pancernego oraz Zastępcy Dowódcy Regimentu Pancernego. 2. Wymagania: Zgodnie ze Statutem Regimentu Pancernego, Funkcję Głównego Instruktora może pełnić każdy Członek Regimentu Pancernego, który złoży kandydaturę na wybrany wakat Kolegium Regimentu Pancernego pod obrady Walnego Zebrania, Kandydat na stanowisko Głównego Instruktora powinien posiadać podstawową wiedzę na temat wojsk pancernych i zmechanizowanych, formacji, taktyk, uzbrojenia oraz winien legitymować się dojrzałością adekwatną do piastowanego stanowiska, Kandydat na stanowisko Głównego Instruktora składając kandydaturę pod obrady Walnego Zebrania potwierdza tym samym rzetelne podejście w wypełnianiu powierzonych mu zadań. 3. Nominacja: Kandydaci na stanowisko Głównego Instruktora zgłaszają swoje kandydatury najwcześniej miesiąc, a najpóźniej 7 dni przed wyborami do Kolegium Regimentu Pancernego, Główny Instruktor wybierany jest na 6 miesięcy, wybór dokonywany jest większością głosów spośród wszystkich kandydatur podczas jawnego głosowania członków na Walnym Zebraniu Regimentu Pancernego, W przypadku braku rozstrzygnięcia, odrzucane zostają kolejno z każdym następnym głosowaniem najsłabiej deklarowane kandydatury, aż do momentu wyłonienia zwycięzcy, Nadzór nad wyborami oraz głosowaniem sprawuje dotychczasowe Kolegium Regimentu Pancernego oraz Sztab ACC. Sztab ACC może zablokować wybór członka na wskazane stanowisko. 4. Zadania i obowiązki: Wypełnianie celów statutowych, ponadto zarządzanie i nadzorowanie szkoleń, treningów oraz misji w ramach Regimentu Pancernego, Promowanie Regimentu Pancernego wśród członków społeczności Arma Coop Corps oraz zachęcanie uczestników do aktywnego udziału w szkoleniach, treningach oraz misjach o tematyce wojsk pancernych/zmechanizowanych, Pomoc w zorganizowaniu oraz przeprowadzeniu szkolenia lub treningu, W przypadku nie dyspozycyjności Instruktora, Główny Instruktor szuka zastępstwa lub w przypadku niemożliwości znalezienia innej osoby, sam prowadzi szkolenie z danego zagadnienia, Nadzorowanie wypełniania harmonogramu planu szkoleniowego, Pod koniec kadencji, a przed otwarciem głosowania, Główny Instruktor zobowiązany jest do podsumowania wszystkich spotkań w ramach Regimentu Pancernego, z listą Instruktorów oraz wszystkich uczestników poszczególnych sesji szkoleniowych. 5. Przywileje wynikające z piastowania stanowiska członka stałego Kolegium Regimentu Pancernego: Może złożyć wniosek o uhonorowanie uczestników złotą, srebrną i brązową beretką, Może złożyć wniosek o nadanie tytułu “Asa Pancernego”, Może złożyć wniosek o odebranie srebrnej baretki, Może złożyć wniosek o przyjęcie nowych członków i usuwa nieaktywnych uczestników Regimentu Pancernego, Może złożyć wniosek o zablokowanie nadania baretki, Może złożyć wniosek o uhonorowanie dowódcy pojazdu tytułem "Asa Pancernego" za wpis do Białej Księgi, Posiada pierwszeństwo w zajmowaniu slotów w pojazdach.
 16. 1. Informacje: Na instruktora zgłosić się może każdy członek społeczności Arma Coop Corps, niezależnie od posiadanej szarży, Instruktor zgłasza się przynajmniej na okres jednej sesji szkoleniowej, Sesja szkoleniowa, czyli jeden miesiąc obejmuje cztery spotkania, Nie ma ograniczeń co do ilości przeprowadzonych szkoleń przez jedną osobę, Instruktor podlega pod Głównego Instruktora. 2. Wymagania Osoba zgłaszająca się na instruktora potwierdza tym samym rzetelne podejście w wypełnianiu powierzonych jej zadań, Kandydat posiada co najmniej podstawową wiedzę w zakresie działań plutonu pancernego. 3. Nominacja: Chętna osoba zgłasza swoją kandydaturę członkom Kolegium Regimentu Pancernego, Wyboru Instruktorów spośród wszystkich kandydatów dokonuje Kolegium Regimentu Pancernego podczas spotkania. 4. Zadania i obowiązki: Organizacja dwóch spotkań w ramach Regimentu Pancernego, Zebranie i przygotowanie materiałów potrzebnych do przeprowadzenia szkolenia oraz treningu, Instruktor zobowiązany jest przedstawić zarys szkolenia bloku szkoleniowego członkom Kolegium Regimentu Pancernego, Instruktor zobowiązany jest składać raport ze szkoleń Głównemu Instruktorowi celem odnotowania zrealizowanego materiału. 5. Przywileje: Możliwość nabycia baretek Regimentu Pancernego, Pierwszeństwo w zajmowaniu slotów w pojazdach.
 17. Szkolenie 13.02.2020 Szkolenie 26.02.2020 Szkolenie 08.03.2020 Szkolenie 15.03.2020 Szkolenie 29.03.2020 Szkolenie 11.04.2020 Szkolenie 19.04.2020 Szkolenie 29.04.2020 Szkolenie 24.05.2020 --------------------------------------------------- Obecności, funkcje, zasługi, baretki... ---------------------------------------------------
 18. Panowie! Z racji tego, że rośniemy w siłę, najwyższa pora na podjęcie tematu szkoleń w oparciu o większość głosów. Do wiadomości dodam ankietę z dniami tygodnia oraz godzinami, które możemy przeznaczyć na szkolenia - proszę zaznaczać pasujące daty, a później wspólnie postaramy się dobrać pasujące terminy (jeżeli chodzi o marzec, to będę dyspozycyjny raczej cały miesiąc, bo aktualnie siedzę na wolnym za miliony nadgodzin). Proszę również o udzielanie się w komentarzach odnośnie samych szkoleń, tj. podejścia, uwag, materiałów (wciąż mam do dodania trochę rzeczy - teraz jak mam trochę wolnego, to postaram się to poukładać i udostępnić na dniach), okresu działania (2 wojna światowa, bądź okres po drugiej wojnie), czy choćby doboru sprzętu na treningach. Myślę, że gdy osiągniemy stałą frekwencję na szkoleniach, będziemy mogli również zacząć ćwiczyć przemieszczanie oraz walkę z użyciem różnych rodzajów sił pancernych w podejściu (np. czołgi + wozy), bądź zrealizować ćwiczenia z piechotą, aby nauczyć się efektywnego działania z sojuszniczą siłą żywą w otoczeniu (a to nie takie proste, szczególnie kiedy podczas ostrzału piechota masowo przytula się do pancerza, aby poczuć się bezpieczniej, często uniemożliwiając bezpieczne przemieszczanie się pojazdu bez strat w sojuszniku..).
 19. scar

  MISJA Ya Soldat

  Kurde noooooo!!!!!!!!!!!!! Ja raczej nie zdążę wrócić...
 20. Chwilowo zapisze się na dow. jeżeli jest ktoś chętny innny na dow. poj. prosze sie tu zgłosić! BWP-2 'Kurganiec' [RPanc] Dowódca pojazdu - Działonowy - Kierowca - @Darkan @scar @Suszkow @Ariel @BOBIK @Logan
 21. do

  Ok czyli odwołujemy, dam termin w tygodniu. Prawdopodobnie Środa
 22. do

  Mnie nie będzie.
 23. do

  Jutro do 14.00 dam znać bo nie wiem czy będę w domu.
 24. do
  Trening - Strzelanie @Darkan @scar @Suszkow @Ariel @BOBIK @Logan
 25. scar

  Zapytanie

  OK, dzięki za wcześniejsze info.
 26.  

×
×
 • Dodaj nową pozycję...